סימניות
יס

יס' ג יקחשמ

.בוקעל תניוצמ המגוד היהת תישארה תומדה יכ ,םניחב יס' ג לש םינווקמ םיקחשמ קחשל ו .םישדח םייח ליחתהל ידכ ססקטמ קרוי וינל הסט איה .היזיוולטב דובעל העצה רתוי רחואמ הלביק איה ,םידליל תלפטמכ סור תחפשמב הבשייתהש .תילגנאה הפשה לעו הרדסה לע עדי לש ןחבמ תחקל ,קוסמ סיטהל יס' ג םע דועבו ,רתוי ר .םיסונוב ףוסאל הרוחבה ילגרל תחתמ לבקל ךירצ אל רשא ,ימוקמה דמחמה תייח האטל תאו .ןוראב הרוביגה לש םידגבה תא שורפל ,הז םע םייסש רחאל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יס'ג לפי קטגוריה:

Meeting םיקחשמ Jesse

.אלפנ רעונ םוקטיס היה סיסבה ,הז הרקמב .ליעפ ןפואב לועפל םג אלא ,םולחל קר אל םא ,םימשגתמ תומולחש ךכ לע רבדמ אוה

."תירוחאה תלדה"םע הרקמב ברקתהל הטילחה איהש ללגב לבא ,ןטק ליחתהל םיכירצ ונחנא ל .ןיוצמ ךלהמ היה הז ,הלועמ תינמגוד איה אמאו ,םסרופמ יאמב אוה באה םש ,סור תחפשמל

.החפשמה זא ,תיבב אל םעפ ףא םה םירוהה רחאמו ,םהלש בוט יכה רבחל תכפוה איה שגרומ

.תמייתסמ הלש תנמואה הריירקה ןכלו ,היזיוולטב דיקפת לבקל הרוביגל רוזעל אמא לש םי

.בנזה לע לזמ רופיצ סופתל הסנמ ,קרוי וינל העיגמ איה ,18- ה הנשה םויל התכיח אלש .הבוטל הזו ,בריס רוחבה ןורחאה עגרב לבא ,הנתחתה טעמכ תחא םעפ .בוט יכה תויהל דימתו תננגוסמ הרוצב שבלתהל בהוא אוה .ותוא שוגפל השייבתה הרוחבהו ,וילע קוחצל םידליל םרוגש המ ,ודוהמ אב אוה .תיאקירמאה תוברתב האלמ תובלתשה לע םלוח אוה .תישפנה התואירבל גואדל יס'גל םרגש המ ,התמ איהש הרמא איה זא לבא ,םי תלותב תינוי .יס'ג לעו החפשמה ינב לכ לע לח םוחה לבא ,תינוציחה תורירקה תא רמשמ

.הרוביגה םע רבדל הנהית טלחהב ןכלו ,דחוימב םיבהוא םינקחשש םימוחת םתוא םיגציימ ם

.קחשמה םייניע חיוורהל תנמ לע בוהצה לוגיעה ביבס םיפקומ רשא הלא לע ץוחלל ךירצ הת .ורסוי הלא םייפקשמ ,םודאה לגעמב םינפה לע ץחל תועטב םא .האצותה רחא ףדרמב תועטל אל בושחו ,תוריהמב תועצבתמ תולועפה לבא ,רורב לכה ,תוארל

.תונוכנה תובושתה תא רוחבל בייח התאו ,תולאש לאשנ התא הקידבה ךלהמב .הפשה תא תעדוי תאו םוקטיסה תא ריכמ המכ דע הארמ התא זא

.םירבד הברה דועו ןויקינ ,רקוב תחורא האיבמו םהירדחב םיחרפ תרדסמ ,םיחרוא תלבקמ א .ןורא ךותל םירבדה תא םישל הל רוזעל םגו ,םירודכ ףוסיא ,קוסמ לע התיא סוטל ךירצ ה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more