סימניות
העפשהב םיקחשמ

העפשהב םיקחשמ

?חצונמ יתלב הטארק תויהל םלוח התא םאה .יבאסוו הימדקאה לש םיטנדוטסה םשב קחשל ץבש חותפ םניח םינווקמ םיקחשמ - ןטק ליחתה .םיריעצ םיאטרופס לש רופיסה תא רפסל ,רעונ ינב רובע ההז תיאקירמא הרדס לע ורצונ ה .המחלמ בישהל וטילחה ק'ג תושארב ה'רבחהו ,רוגסל הצר םינומיאה םלואש עגרב .חוכו קויד ,הבוגת ,תושימג רובע ךורא ןומיא ריהי תו' גנינ םע םחליהל ךירצ התא םיק .חצנל תופצל לוכי התא דחא ברק לש ולוכ עדמה גנירטסאמ רחאל קר .ןויצה תודוקנ תאו תומישמה תא תושעל ,םייתניב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םלהב לפי קטגוריה:

Games

הידמוק לע ססובמ שוגירב .תוקד 22 לש םירצק םיקרפ םע תונוע 4 רורחש ךות ,2014 תנש דע הרונו 2011- ב ינסיד

.הטארק םינומיאה רשוכ לע ןגהל אוה רתויב בושחהו ,תורצ הברה םהל שיש רעונ ינב לע ה

.םיכנוח לש המכחה היפוסוליפב םירודח םג אלא ,תיחרזמה המיחלה תונמא תא קר אל םיניב .וישכע רשאמ רתוי יביטקודורפ ןפואב שמשל לוכי רשוכ יכ וטילחה תויושרה רשאכ הדחכה

.תודגנתהה תרבח תא ליבומה ,ק'ג עיפוה םהיניב .רבד םוש דיגהל לוכי אל התאש חוטב לבא ,חצנל יוכיס רתוי שי ,ולש תושיחנה תוכזב

.סעכ םרוג הימדקא דבאל ךרוצ היהי יכ ןויערה םצע .םיידיב םמצע לע רומשל םיסנמ םה ,חורה תא םג אלא ,ףוגה תא קר אל ךנחמ רשא ,המיחל

.םימעטו םהלש םיוות דמל רחאל ,רתוי בורק תויומדה תא ריכהל ןמז ותואב ,הרדסה תא תו .טרופסה תריזב ןוחצינ רחא שופיחה אוה ירמגל רחא רופיס ,ונלש רמאמב

.תוברק לש םידהוא רובע דחוימב ,ןיינעמ יד םה ,גוריד הזכ ראפתהל לוכי אל ץבש קחשמה

:תוישומיש תויונמוימ שוכרל םירוביג ובש ,תוכרדהו תויורחתב קלח תחקל ךירצ ה .ביריה ןמ ןבא תחקל וכרטצי םינקחשה ,ץבש דחא קחשמ ךלהמב ,המגודל .חילצמ אל התאש אדוול הסנמ אוה ,יעבט ןפואב .האבה םעפב התוא חקיי אוה ךרד וזיאב עדוי אל התא היופצ יתלבו תוריהמב הענ ודי

.השדח המישמ ליחתהל לכות ןוכנה םוכסה תדלקה ידי לע קרו ,קחשמ תודוקנ איבי רחבנ קו

.לקשמ יוויש לע רומשל ,םתוא לצפל ,תקיודמ הפקתמב ,רדתסהל םיבייח ונחנאו ,תציאמ הע .טקייבואה לע ןצחלה לע הציחל ןכמ רחאלו יוצרה ןוויכב ותוא ןווכמ ,רבכעה ידי לע תו

.תודוקנ רתוי הברה איבי הזכ תבלושמ ,עקרקה לע לופיל ילבמ ,תחא תבב םירבד המכ סורה

.הזה ןוצרה תא ףודהל ידכ םתוא סופתל זא ,קזנ םורגל הווקתב ביבס םיקרוס םה .חילצהל ריבס אל להקה ןמ המיחלה יכ ,תעבטה ךותל ךתוא םיחקול אל םה יכ רומש .שיבכה לש האבה היינפה תא חתפת ,דחא רתא הקנת רשאכו .ךלש הנושארה המישמה לע ותיא תכללו ,דימלת לכ רחב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more