סימניות
םיקחשמ םילותח השולש

םיקחשמ םילותח השולש

.דומח םיכר םיוות םע חחושל הצור התאש יפכ ,תע לכב םניחב טנרטניאב ם .אורקל תבהוא איהש םושמ אלא ,ליגב קמונמ וניא טופמוק רוכבה היחא ,ר .םע רשק לע רומשל לוכי אל התאש יתימא tomboy אוה Korzhik עצוממה חא .ברעה דע רקובהמ רודכה תא ףודרל ןכומ אוהו םירפס לע טרופס ףידעמ או .םיטקייבוא שפחלו לזאפה ףוסיא לש רנא' ז לע רקיעב םייונב םה יכ ,םי .ךל םיכחמ םיהדמ םירופיס ,ןיינעמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םילותח השולש לפי קטגוריה:

Games םילותח השולש: fluffy

דואמ דומח ו .יופצ יתלב לולסמ םע שא רודכ ומכ םירהממו ,לוכה םיחכוש םיקחשמ תפקת

:אוה םמשו ,הלאכ daredevils םע ךתוא וריכי םילותח השולש םני .תולודג תויומכב םינדעמ לוכאל לוכי אוהו ,הלודג הקותמ ןש ראשנ אוה .טהלה התואב רחא והשמ וא ןוטנימדב ,לגרודכ קחשמ אוה ןכלו ,טרופס או .שעורו החונמ רסח ,דואמ ליעפ אוה .םתוא ריכהל לוכי התאו ,חכונ םג הז בבוש הווחא לש אבאו אמא .םינדעמ דימת תיבב ךכ-רחאו ,םיקתממ רוצייל תשורח-תיבב דבוע אבא

.דימ םיגצומ םירודכו םירבכע ,םירודכ ,םילותח רבודמשכ .םהילא ףרטצהל טילחת םא ןנוכתהל ךירצ התא ןכלו ,רתוי בכרומ רודיב ם

.הנטקה למרקל הליבחב חלשנש המ תולגל ךירצ התא ןאכ קר .הנומתה לכ תא לפקל רחאל קר תושעיהל לוכי הז לבא ,רתוי רהמ תובית ת ?הזיראב המ ,תונרקסו תושגרתה ררועמ ,םמוקמ תא אוצמל חילצהש ימ לכו

.םתוא תוסנל םיקקותשמ םלוכו ,םישדח םיקתממ איבה אבא ,םעפה .drools יכ םרק דלוקוש םירב ,הלריפס תורוניצ ,םיינועבצ םיקתממ הברה .דחא טרפ ץימחהל ילבמ ,ןיטולחל הנומתה תא ףיסוהל לוכי התא ,תונלבס

.םיחמצ ינימ לכ לותשל ,תוטימב רופחל םיבהוא םה ,יונפה םנמזב .ותוא ףוסאל רחאל לזאפ דוע הארי ,הארנ הז ךיא

.רבד ותוא ןה תונומתה יכ הארנ הלחתהב .םילדבה ראש תא אצמת ,בורקמ לכתסת םאו ,ךכ רחא ,דחא רעפ היה ,אל לב .ךלשמ טעמכ היהת התא הרהמ דעו ,תבכרה ךכ לכ ,לותח ומכ קוידב ,הדח ן

.םירתתסמ םהש םיטירפה תא אוצמל לכותש ךכ ,םינווקמ םיקחשמב קחשל ידכ .םתוא הווסמב םהלש תויחאו םהיחא הפיא ןיבהל ךירצ קר התא זא ,הדשה ל .תוריהמב לועפל ונילע ןכלו ,שופיחל הצקומ םיוסמ ןמז ,המישמה תא ךבס .הלאה םירבדה לכ תא םיריתסמ םתייה הפיא ובשחו ,ידמ םילותלתח םתאש ם .לועפל ךכ ,השק אל הז ,ןמואמ הארמ בוט ןוימד םע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more