סימניות
םיקחשמ יבודו ידלוג

םיקחשמ יבודו ידלוג

.שבלתהל ןוויכ שי יכ ,תונב רקיעב לבא ,םלוכ ומכ Mishka ו ידלוג םני .םמצע תא עיבהל תורחא תובר תויונמדזה םג אלא ,ףיכה םיכשמנ םה קר אל .םינטק םיריזח השולשו םיבוד השולש ,המודא הפיכ ,רופא באז ,יטמוד יט .ףסונ ביתנ חתפת התמשגה רשא ,ךליבשב המישמ שי דחא לכל .ריקהמ לופיל ול רשפאל אלו יטפמאד-יאיתלאש תא ןקתל ,םיצפח ץצופל יד
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בודהו ידלוג לפי קטגוריה:

םידלי ירופיס לע םיססובמה םיקחשמ הקחשמו ידלוג 10000 .Mishka ו ידלוג קחשמה לש האצותה הנהו ,םינוש םיביטרנ לש םישרגמ תו

.םישק םיבצמב םהל םירזוע תובורק םיתיעלו ,םישדח םירבח םע תויווחב ם

:םיקיתו םירבח לש הרבחב אלפנ יונפ ןמז היהי םינקחשלו ,םהמ טעמ אל ש .ץראה םוסקה לש םירחא םימושר םיבשותה םע שגפיהל ךירצ ללכ ךרדב התא

.רובשלו לופיל ןכומ אוה ,טפורמ ריק לע בשוי קר .ףוקז ותוא תקזחה ידי לע הז תא עונמל לוכי התא .קדס שי וישכעו ,והשפיא חצמה תא קופדל חילצה אוה םעפ ,ןוכנ .רורגל היהי הזו ,םימעפ המכ הז לע רבכעה תא קיזחהל ידכ קיפסמ הזש ה

.םישבי םילע לש תומירע תבשונ ,לשמל ,תרגסמב תחא םעפמ רתוי עיפוי הז ?תאזה הדגאה תא רכוז - ,םיריזח השולש לש םיתבה תא סורהל ןמאתמ אוה .םיעצומה םירמוחה תועצמאב ,םיחאה רובע תיב תונבל ךירצ םג התא ,בגא

.םהיניב תונמה תא קלחל ךירצ התאו ,דועסל םיכלוה ףירצה לש םילעבה

:םש לכה יכ ,םמעשמ אל םה Mishka ו Goldie תונב יקחשמ

.הז לע ספתנ הרוטקירקה לש קרפ הזיא תעדל ולכות ,ספיספה לש םידרפנ ם .רכממו שגרמ דואמ אוה רועישה .יוהיזל תונתינה תונוכת ךיא האור התא ,םיקלחה תא םישל .רויאה הארמש יפכ ,תורעשה ידי לע הנועמ תויהל אלו ,תמאה לא תוריהמב

.תונמדזה לכב ותוא שממל הצור ,ןונגס לש השוחת שי יביטיאוטניא ןפואב .םירזיבאו םידגב ,הרוביגה תרופסתה תא תונשל ,ןמז תלבגה אלל הז תא ת .הרק המ תוארלו הלש שדחה ןונגסה םע אובל .ףוס אלל זיחשהל ןתינ האצותה ךכ ,םייוניש עצבל לוכי דימת התא

.תיתימא תפומ תריצי רוציל תלגוסמ םינווג לש הרישע תחלצ .יבויח םולש ,רהרוהמ חור בצמ תעבוק איהש יפכ ,םויה לש םיציחלמ םיעו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more