סימניות
Kate ו- Mime-Mime םיקחשמ

Kate ו- Mime-Mime םיקחשמ

?ףיכ תצק תושעל הצור .תיתודידי הרבח םע קחשל Mime-Mime -ו Katya םניח םינווקמ םיקחשמ חו ?םולחל בהואש קנע לוגס בנרא אוצמל לוכי התא דוע הפיא .ינוימד דידי אוה לבא ,םיריבס תולובגל רבעמ םימעפל םיצצורתמ וישעמ .הקותמ הדנומילל םילשב תוריפ ףוסאל ןגל ךלת ,טייק הדליה תאו ותא Mime-Mime לס םע םתוא סופתל חילצמ ישוקב ולש הרבחהו ,הטמל םייסיסע .ףיכה ךלהמב חתפל ףיכ תויונמוימו העיבצ ,ןורכיז יסיטרכו םילזאפ םג
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים המימ-המימו היטק לפי קטגוריה:

Games ו היטק- Mime-Mime

ודדועי .ןנכתל וא םולחל ,והשמב ןודל ידכ ,הזכ םדא םע רשקתל ןיינעמ הז ,תוע .םמצעל םירבח םיאיצממ ,םליג ינב ברקב תומוד תועד ילעב םישנא םיאצומ .יפוא רזומ הארנ הרוחבה םע םירבח יכ הארת ,היצמינא תרדס לע ססובמ M .ותיא ונמז בור תא הלבמ איהו ,הלודג הלוגס תבנרא דואמ ריכזמ אוה

.ןוימד ףיכ הארשה ,יכוניח ,ףיכ הלא .רבד לכב רוזעל הסנתו הדצל דימת ,הדליה תא חינת אל םלועל הלוגסה תב .ןודז ךותמ אל הז לבא ,רתוי עורג קר ררבתמו ,תולובגה לכ לע םירבוע .הזה ןיינעב ול רוזעת התאו ,לכה ןקתל הסנמ אוה ,ולש תועטה תא תוארל

.Mime-Mime םיקחשמ היטק תא ףיכ רתוי ,רתוי הלודג הרבחהש לככ יכ ,םה

.םותכ וא קסרפא ,סגא תושעל ףידעמ התאש ןושארה ץימה תא רחב

.הטמל סוטל םג םהו ,םירחא םיצפח עגונ אוה ,ירפה דבלמ לבא .םוקממו הלעמלמ לפונה תא תוארל קר הלוכי הקנטק .רובשלו עקרקה לע לופיי הז ,םירחא תוריפ וא אבה זופתה דע ץורל ןמז .הלועמ הקשמ תושעל לוכי רשא ,םילשב תוריפ ץוחמל היהי םירז םיצפח תר

.Mime-Mime -ו Katya קחשמה לש אבה בלשל ךלוה התא םדקומב ,אלמ הז תא םינווקמ םיקחשמ Mime-Mime ו טייק

.היצמינא הרדסהמ םירכומה םירחא םג לבא ,תוישארה תויומדה תא קר אל ת .םשמ תונפל םיפלקה ינפל רוכזלו ,םיאצמנ םהלש תונומתה תודמע המ וארת .תוגוזב חותפלו םימקוממ םה הפיא רוכזל תוסנל וישכע .הז לע אוה המ תוארלו דחא סיטרכ לע ץחל הליחת .ץחל םגו הלש םואתה הרוש וזיאב רוכזל וסנ וישכע .קחשמהמ ואציי תונומתה ,ןוכנ תשחינ םא .לכה אצמתש דע ךישמי הז

.ספיספ תוכיתח ביכרהל ךרוצ שי ,ןיטולחל רויאה תא ביכרהל תנמ לעו ,ה .תוננובתהה תוחתפתה תא תררועמ איהש םושמ ,תחתפתמו תיתריצי ,תקתרמ ה

.רומוה ידי לע םידליל ןבומ ,דסח אלמ אוה ףיכה .םיפאוש םירוהה לכ המ הזו ,תונוש תויונמוימ לש חותיפל םורתל ףיכ םה .רבכעה​​ לש הטילשה תולועפ לגתסהל ךל רשפאל םג ומכ ,ישומיש היהי רופי .קחשמה םלוע םע תורכיה ןמ ףסונ ןורתי הז זא ,בשחמ םע הדובעל ירקיעה .הז אשונב םיעיגמה םישדח תוכחלו ,אלפנה רופיסה לש תויומדה םע תרושק

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more