סימניות
סנ יקחשמ

סנ יקחשמ

.תרחא תויהל לוכי אל הז יכ ,םיקחשמ Chuddiki םניח ןווקמ קחשמ תונהי .תונוש תורוצ לש םיינרק םע הוורפ יליעמ םישובל םירוצי ינועבצ ,םידו .ףיכ דימת םתיא הנהנ ןכלו ,ולשמ יארפ יפוא שי דחא לכל .היזיוולטב תופצלו ןלצע טושפ םימעפל ,םיקתממ ,תואצמה ,טרופס םיבהוא .דחי ןמזה לכ הלבמ תאו ,תדרפנ יתלב איה וז הרבח .טרופס תומושר רידגהלו הקידבה jetpacks ,רגרובמה הירציפב דובעל ,םי !Oddbodiki הז יכ ,תחטבומ ףיכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קיד'צ לפי קטגוריה:

Games שוגפ :להקה לש Oddbodikov

.ישארה דיקפתה תא קחיש םהל שיש םירוציה לש הארמה תא יתריצי המכ ךמצ .םיעוצעצ לש הרוצב םיאב םהש ירלופופ ךכ לכ תויהל וכפה םה ,בגא

.רומוה ייוליג לכו סדנוק ישעמ ,תוחידב בהוא אוה .הירטסיהל םירבח םיאיבמ וילולעת םימעפל לבא ,םלוכל עירמש אוה הז .ולש עבטהמ קלח הז יכ ,רוזעל לוכי אל אוה ,תאז םע .טועמו ותיב ,תודוכלמ בהוא וגופ .יעדמ ןוידו הכחמ ,ידמ רתוי בהוא אל .םירחא םע קולחל ול תפכא אלש ,בוט חור בצמב דימת אוה .וגופ לש ולאמ רתוי תובוט ולש תוחידבה לבא ,ףיכ בהוא םג אוה .וילע םיבוהאה םירבדה ןיב םה םירזומ םירצומו הדבעמ דויצ ןכלו ,שדח .רבד םוש תוניצרב םיחקול אל ןכלו ,דחוימב רדוסמ אלו ןלצע סופיט הז .יניצר עוריא לע תוירחא תחקל תוירחא רסחו ידמ תעד לק אוה .וילע בוהאה םוקמה אוה הטימה ללגב לבא ,הציפ לוכאלו ןושיל אוה וילע .דובעלו רהמל ,לכוא קורזל בהוא אל אוה .תרחא היעבה תא רותפל הסנמ ןושארה הווש היה אל הז םא תוהתל לוכי או .טרופסה לכ תאו תיאשמה תא ,הפסה תא ץירעמ אוה .והשמל תוכחלו םמעשל ,דיספהל לוכי אל .רתויב הבוטה תוכיאב אל אבא תא תבהוא איה הקיסומ לש םיחנומב לבא ,ו .ומצע אוה םירבד ורטר ותיבל ףסונב םיבוהאה םירבדה ןיב .ונממ םימלעתמ רשאכ לבוס וניאו ךבתסמ ןמזה לכ אוה .וילע תוחידב םרוג תובורק םיתעל ךפוה הז .יווגס תאו הלש טק' זה תא גרדמ איה ובש ,הלש ףסוא דובכ תאריב תסחיי .ינטנופס ןפואב לועפלו ןגלב תושעל ,םירחאמ םה רשאכ לבוס אל הז .עונטקו תויתרבח תותשר ,םיקתממ ,דיינ ןופלט אלל תויחל ןתינ אל .ינועבט לכוא אל ,םידיחפמ םירבד ,תועשר לבקמ אל לבא .ןשקע יכ םא ,יתורבחו יבויח דימת ראשה .ןיינעמ רתוי וליפא הבכרה לע הדובעה תא ךפוהש המ ,ףיכ לש עגרב םתוא

.רדתסי לכה ,ןמאתמ התא םא לבא ,הנושארה םעפב הקלח הרוצב ךלוה לכהש

.קזחו ריהמ ,רתויב זירזה תונוחצינה ובש ,טרופסה קבאמ והז

.ןווגמו םשוגמ חרכהב ו ,ימניד ,בבוש ,םיקיחצמ םה Cuddicki לש הלאה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more