סימניות
םיקחשמ םירבחו סאמות

םיקחשמ םירבחו סאמות

.רטקה סמות ןווקמ קחשמ קחשל םניח םידליה תא םינימזמ ונא .וירבח תאו תישארה תומדה תא ריכהל ולכות .תונוש תואקתפרהב תליפנ םהב ,ץראה יבחרב לייטל םיבהוא םה .לתפתמה ליבשה לע הרוחסה תא דבאל אל בושח הזו ,תורוחס תלבוהל תובושח תומישמ עצבל .ןויגיה חתפלו יפוי םנובער תא עיבשהל לוכי אוה ןכלו ,הווהב םג םה ךילע םיבוהאה הע .תבכרה לע םילגלגתמ םהש ןמזב הנואתל סנכיהל אל םירוביגה יכ אדו ,ןכ ומכ .ךלש יאנפה רובע ישומישו ףיכ תויוליעפ םה הלא לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םירבחו סאמות לפי קטגוריה:

Igry הקתפרה :רטקה סמות druzey

.בלל עגונו ךורא רופיס ול שי ,םירחא בשחמו טרס ירצוממ הנושב

.דיב תוריוצמ תויביטקרטא תובכר ועיפוה ,דיב ריוצש הנושארה םעפב הז היה זא לבא .תבצחב התלח ונב רשאכ םתוא איצמה ירדוא רבליו .תובכר םיברועמה םימיהדמ ולש םירופיסה בתוכ ויבא ,ןטקה ונב לש םישקה םימיה תא ריא

.םהלש תורעזוממה קתרמו ,םירופיס הברה םע אובל היה רבליו .םלשה רפסה ליבשב קיפסמ היה ךכ ,םירויצ לש הלודג המירע יד רבצש רחאל וליפאו ,הלחמ .ולש םירבח לש הצובק סאמות םידליה תא גיצהל הינטירבב 1984 תנשב יכ ,רבחמה הטרסהה

.ןיב תולקב ןיחבהל לוכי התא ,ןמז תצק םתציחמב הליבש רחאל .םלוכל םירוק םה ,הצובק לכב ומכ .ןטק ביר שי םימעפל לבא ,בירל םילוכי אל םהו ,םירבח ןמזמ רבכ םהש תורמל .רטקה סמות קחשמה רפסלו המ ,תועיסנ ףיכ םהל שי רקיעב לבא

.הבוגב םיקחש קילוהוקרוו ףונמ תמרה ןומה אוצמל ןתינ תובכר דבלמ .הז תא תוארל ךרטצת ךמצע התאו ,תוישארה תויומדה רזע תחא םעפמ רתוי ול שי

.םישנא וליפאו תונושה תונוכמה תא ריכהל םיכירצ םה ,ןמז לכ תושדח תומדא תונחוב תוב .ןיוע רתונ ןיידע םקלחו ,יתודידי רשק רוציל חילצמ תחא תבב אל .רטקה סמות קחשמה תא חותפל ססהת לא ןכל ,רתוי דוע יתוא הנהמ ללגב םולכ הז לבא

.תיררה הלילס תויהל ךרדה יכ ,ודבע אל םה לבא ,וזה המישמה תא עצבל וסינ םיבר ,רבעב .תוארוהל דבאל ילבמ ,השקה ךרדב רבגתהל שי סאמות ,םייסיסע םינימטיו תואלמ תולגעה ת .רדתסי לוכה זאו ,תוריהזב לבא ,תוריהמב לועפל םיבייח ונחנא .המישמה תא גישהל םירחאל רוזעל לכות יכ םיחוטב ונא

.ונלש םירבחה גוהנל וילעש תוליסמה תא ןקתל תוחפ הבושח המישמ ןיא ,אמגודל .םינכוסמה םירוזאב ינפל ןמזב םלב ידכ ןמז יל ןיא יכ יקס בהוא ךכ לכ אוה םימעפל .חוטב ןוויכל תורישי תובכר םג ומכ ,לזרבה דב תויעב לכ תא ןקתל ןמזבו ,הנואתה תא ע

.תועבטמ ףוסיא ,תורבדמה תולוחה לש םוחה קבדו ץימא אוה .ופסאנש םיטישכתה תא דבאל אלו תדוכלמל לופיל אל ול ורזע

!תוליסמה לע ףיכ תוקיפד ילגלג שי ,תכלל ןמז עיגה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more