סימניות
Epic Quest קחשמ

Epic Quest קחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יפאה עסמה לפי קטגוריה:

Game שוחינ קחשל :יפאה שופיחה game

.בושחל ךל םורגל לבא ,בכרומ תויהל ךירצ אל ףיכה ,תאז םע דחי .קחשמה יפאה שופיחה לש וז המישמ םע דדומתהל ער אל .תובושת המכ תנתינ הלאש לכ ובש ,ןודיח לש ןורקיעה לע יונב םיעוצעצ .קחשמה ךילהת ףוס דע האלה ןכו ,ןוכנ דחא קר רוחבל ךירצ קר התא .רחא רובעל לוכי התא דחא םע רמגה רחאל קרו ,תוצובקל רבעמה תא קלחמ .חתפמו לענ תחת םיאצמנ ראשה ,תוחותפ תודמע 3 וא 2 ,הליחתב .חתפנ םילוענמה דחא ומכ ,חותפ דחא םע החלצהב דדומתהל ךרוצ שי .תוהדזהל םיטקייבוא לש הנוש רפסמ שי תחא לכלו ,תונוש תורדסב הלאכ ת .ידמ םינוש םימוחתב ולש עדיה תא רפשלו ןוחבל תונמדזה שי ןקחשה ,םינ

.תוינוכמ לש גתומה רובע תובר תויורשפא ןיב רכומ תויהל בייח תוינוכמ .קומע ולש עדיה המכ דע קודבל לכוי לזרב יעלסב ומצע האורש ימ לכ .ךליבשב יוליג ויהיש הלא שי תויורשפאה ןיב ילוא .גצומה וגולה לע תוינוכמה תופילח לכ תא תוריהמב שחנל וסנ .םיכייש םה ץרא וזיאל הבושתה תא תתל יוארכ ,םילגדה לכ תא ההזי רשא .םידחוימ םיישקל םורגל הכירצ אל המישמה ןכלו ,רפסה תיבב ךתוא ודמיל .רדסב הז ,רבע אל ןיידע הזה אשונה םא .רפסה תיבל םינכומ תויהלו הזה חקלה תא רוכזל תולקב לוכי התא ,ןודיח .רפסל ליחתמ קר הרומה יכ אשונה לע תונוכנה תובושתה רובע הובג ןויצ

:םלועה לש םיקלחו תושבי ידי לע םיקלוחמ םה ןאכו ,הצובק רוחב .הלש תירקיעה היצקרטאה ,הנידמה לש רכומ למס אוהש והשמ הארמ הנומת ל .לפייא לדגמ לע תולכתסה ידי לע קר תפרצ תא םיריכמ םלוכ ,המגודל .המישמכ ירלופופ הרוטקירק םילבנ תוהזל עיצה אוה ןכש ,הז תא ובהאי ס .םירחא םירוביג-יטנאו םוד רוטקוד ,ןירדנמ ,רקו'ג ,יקול םהיניב .תונוש תורבח לש וגולה תא תוארל ,וגול :יפא ןודיח תחיתפ לבא

:םידליל וליפא םירכומ םהמ םיבר .דחא דחא םיעוצעצה תא ליחתהלו ,ךלש יאנפה רובע יונפ ןמז רחב .תויורשפאה לכ תא רובעתש דע ןודיחה תא רוצעל הצור אל הארנכ התאו ,ר .ולביק הלא תא דחאל שדח עדי לבקל ידכ אוה ןויערה יכ ,ןאכ םידיספמ ן .סקימוק לש תושדח תויומד המכ דומלל וא תוינוכמ ןיבהל ךיא דומלל ףיד .שעורו ימניד תויהל ךירצ אל קחשמה ,שגרמ תויהל ידכ .תונוכנה תובושתה לע בושחל ,האנה רתוי לבקמ התא רשאכ הרקמה קוידב ה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more