סימניות
וירבחו ט

וירבחו ט'ג רפוס םיפגא קחשמ

.הרוביג הגיהנ ,קחשל וירבחו ט'ג קחשמ טנרטניאב םניח רפוס םייפנכ חותפל וחמשי םירי .םלועה יבחר לכב םישנאל ינורטקלא ראוד חלוש לש תירקיעה המישמה תא םישגהל ול ורזע .ןמזב עיגהל הסנמ ןטק םודא סוטמ ללגב לבא ,תונלבס רסוח םע םהלש םיבתכמו תוליבח םי .ךתרזעב ץמואב םיישק רבגתמ אוה לבא ,םימוסחמו םילושכמ ינימ לכ וכרדב .היתומישמ תא תעצבמ ןהמ תחא לכש ,םירחא םיסוטמ - עורזה לע םירבח ול שי .ןמזל םיקחשמ לעב ,בורקמ טבמ ףיעהל םג התא םתיא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים וירבחו ט'ג רפוס יפנכ לפי קטגוריה:

.םיעסונ האמ וריבעהו וארק םיעסונ הלודג סרכ לעב לודג .תיעקרק הרובחת לכ רשאמ רהמ רתוי הברה ריוואב םישנא תואשונש תוריהמו תוקזח תוינוכ

.וירבחו ט'ג רפוס םייפנכ קחשמה תא רפסלו הלאה תויומדה תודוא

.ןרקס ,ריהמ ,זילע היה אוה .הקיקשב תושדחל םיכחמ רשא ,םידליל תויתוא וא ,ןמז לע תוליבח קפסל איה הלש תירקיעה .טושפו םמעשמ רוודה לש הדובעהש בושחת לא

:םיוות תכרע יעגפמ ןותנ ,ריוואב תויהל .ידמ תימואתפ הריבש וא עורג ריווא גזמ לשב םוריח תתיחנ עצבל םיכירצ ונחנא יכ םג ה .רתוי הנווכ בוקעל תונמדזהה תא לבקל ידכ ,קלדתל וא ןקתל ךרוצה םע דדומתמ תויהל בו

.רתוי םיחונ םיאנת תוכחלו הפועתה הדשב תוחנל ףידע ןכלו ,םינכוסמ םינוכיס .םניחב ליבש לע טאל תבשלו ,לופיל אל ידכ הגהה לא דמציהל ךרוצ שי ,םוריח-תתיחנל טנרטניאב וירבחו ט'ג רפוס קחשמ יפנכ

.הלשמ תרוסמ שי הז ,ועבצ ,תויטנגלא תנייפואמ לכ .חמש דואמ ט'ג תאו ,םלועה יבחרב שחרתמ ראוד חולשמ .םיקתרמ םירופיס הברה עומשל ,תונוש תויוברת ריכהל ול רשפאמ הז .תונוש תונידמ םירמוא םישנאש המל בישקהל בהוא רוביגה .םכלש עסמה תא םיכישממ םתאש ינפל הברה דומלל לכות ותיא דחי

.הדלפ םירופיצה ראש תא תוארל ידכ חוטב תויהל ,וירבחו ט'ג קחשמ רפוס יפנכ םיעיצמ ו .רשוכב תויהל ידכ תורחא תונוכמ םירזוע ,הלצהה תכאלמב םיקסוע םה

.םיביוחמ םה ןכלו ,ןכוסמ רתוי הברה ויהי םימשבה ,םהידעלב

.וז הביבסב המיאתמ ידמ רתוי אל עקרקו םינוש םירבד הברה עצבל ךל רשפאמ הז .ףלאמ רופיס םע םיבוטו םיפי םירופיס והז .רדתסי לוכהו התא ,לוגרת םע ,הנושארה םעפב ךירצש ומכ ךלי לכה םא םג

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more