סימניות
םיקהובו Shimmer יקחשמ

םיקהובו Shimmer יקחשמ

.ןפוד אצוי ןי'ג תורבח יתש שי האל הרענה .םהילא רומג רדסב דבוע הזו ,םיילענ הזו רמש םניחב תשרב םיקחשמ קחשל וטילחה םינקחש .ןקתל םנוצר תא עיבהל רשפא דימת אל האל יכ הדבועה לשב הז לבא ,תידיימ החלצהל םימס .תורצ תאצל הכירצ היישילשה וישכעו ,םיעשעשמ םיבצמ ליבוהל םילשכ .יפוס רמנ לט ףוק - דמחמ תויח יתש םג םהל רוזעל .םלש ןגלב ביבס יכ עמשוממ ךכ לכ םימעפלו ,רתוי םינוירב םהינש .טסווק םילשהל טישה ילכ לש םוסקה ךותב רקבת
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םיילענ הזו רמש לפי קטגוריה:

Skazochnye הזו ורמש םיקחשמ Shayn

!תולאשמ תא אלמל לכות ,ןי'ג םע דדייתהל היהי הז בינגמ המכ םכמצעל וראת .Shimmer ןייש – ןי'ג םידומח םימואת ינש םע שגפייו ,Zaramey ןומראה לע לכתס .הרזעל קוקז רבחש וניבי םהו ,םידשה ידיב ץנצנהמ רקי ןח ינבא ןכמ רחאלו ,קובקבה תא .האל רפסנ ךכמ האצותכו יד תתל אל הזה םסקה תובר םימעפש םושמ לבא ,תונמוימו לוגרת .םהיתולוכי בטימכ םהל רוזעל האלו ,םהישעמ ןקתת יני'גו ,קיחצמ בצמב םיאצמנ לכ ,הז

.רופיסה תא תוסלכאמה תויומדה תא ריכהל קר רתונ

.תולוחכ םייניעו דורו רעיש הל שי .ףיכ בהואו הזה קוניתה לודג טסימיטפוא .בער תובורק םיתעל לוכאלו תויח תבהוא איה .הציר ןמזב ןמזה לכ העוט אוה בואה תלעב ,םילימב םתוא אטבל קיודמ דימת אל םהש םושמ .םידשה ידי לע הבלענ אל ןכלו המשא איה יכ הניבמ האל לבא .תופילחב םישנא םתס הזש בשוח אוה ,םישודקה לכ ליל לע הביסמב םתוא האר קאז רשאכ םג .םיקיחצמ םירופיס רפסל בהוא זילע אוה .דורו תורקי םינבא ץבושמ בהז רזנ שבול ,ילגנב סירגיט אוה .ררוס בלכ קז בבוש טקור – • .םינוכנ אלה םירבדה תא סועלל ןמזה לכ םה יכ םירגתא איבמ הז .תויעבה תא ןקתל שי הלוכ הרבחה וישכעו ,סואכ ליחתמש עמשוממ ךכ לכ םה םימעפל .הז ישעמב רישי קלח חקול התא ,םיילענ הזו ורמש תונב רובע קחשמה תא חתופ התא םא

.ןוקרדה תא בנג ימ הכיסנ לע םהלשמ טרס םלצל הצור דחא רבח .תישארה הרוביגה הפי הריט לש רחבמ עיצמ Shimmer ןייש ,הלחתהב .םימסק הטמ התלמש לע טילחהל ךירצ התא וישכעו ,האל היהת ,ןבומכ ,הכיסנ .התוא ףטחש קנע ןוקרד תופצל שי ,הפי הכיסנ םייקשמו .בוט ףוס אוה רופיסה זא םיעט תא ליכאהל ךרוצ שי ,תאז עונמל ידכ .םהלש תומישמ עצבלו ,םימואתה לש חרוא תויהל ידכ קיפסמ לזמ רב התא ןיידע
.דמחמ תויח ץוחרל ןכמ רחאלו ,םיפי יכה Poder םידגבה םע תונוראו םירדחה תא רוקחל ם .ןמזה תא וזבזבת לא זא ,זילע תורחא רודיב תורבחו םיכחמ םתא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more