סימניות
Bubble Guppies יקחשמ

Bubble Guppies יקחשמ

עמוק מתחת העיר נבנתה Bablltaki מים ותושביה - דג רקק הדגים הקטן. דגים זה עליז, שובבים וטובים קטן, שהם אינטרסים רבים: גיל, מולי דין נוני, אונה, גובי ואחרים. לכולם יש את חיית המחמד המקסימה - בועת כלבלב. לנגן אותם Guppies בועת משחקים ברשת בחינם מישהו יכול לאסוף חידות עגולות וקלאסיות, לחפש את אוצר וצדפים יפים כדי לקשט את הדג חמוד, ציד ליל כל הקדושים לממתקים, לחגוג ימי הולדת תווים, ולברוח מהמכשפה הרעה וקשקשיה בקבוקון עם בועות מסריחות.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Guppies בועה לפי קטגוריה:

הריעצ הקתפרה :Bubble Guppies םיקחשמ

.הפ ירועפ ,ול בישקהל guppies חירכמ ,אלפנ םיפלאמ םירופיס םהל רמוא אוהו ,םתרומ ם .תונכסו תויועט ינפמ םהילע ןגהל ידכ ,ריעצה רודה םע םייח לש םירועישו םיפיט קולחל .םהידימלתל תונוכת דוע רשאמ ,תונחדבה קלח חקול אוהו ,בבותשהל םהל תרשפאמ איה ,םוק Guppies
תונב םי תונבו ירוטאינימ םינב ומכ רתוי םה. .תקורסת עבצ ולשמ ידוחיי יפוא ,שי דחא לכל יכ ,ינוציח ןפואב ןיחבהל םילק םה .העוב – ילע דמחמ וצירעה םה .םימל תחתמ תוחשל תובבושב ול תורזועש תונטק גד בנזו םיילגר יתש ול שי

.םינוש םידיקפת קחשלו הידורפ בהוא אוה .ןהב ףתתשהל אל ,עוריאל ביגהל ףידעמ אוה .גוס עיגפ ,םע םיהדזמו רוזעל דימת .ןרקס דואמו רתויב בוטה תא קר הנומא

:םידעיו תואקתפרה הברה ואצמת םהיניב .וב םהלש חירסמה תקורי העובה קורזל ,הדפרק התוא ךפהו ,םסק תועוב הליטה הער הפשכמ .שידא ראשיהל ולכי אלו ,הז תא ואר אל ליגהו ילומ .יתונמא ןפואב תורדוסמ תודוכלממ ענמיהל לבא ,םסק ירודכו שיבכה יקתממ לע ףוסיא ,דמ .םינוש םיעבצו תורוצ םע םייוסינ םג ומכ ,םילכב שומיש ךות ,עורפ רעישה תא רדסל העו .תונוש תונוכת םע ותוא טשקל זאו ,דיתעב םילביטספל עקר רחבי רשא ,םישודק לכ ליל גח .הנדס וא חזמ ,תוגרדמ םע םלוא ,תראומ הריט הובג ןיינב תויהל יושע הז .םירבד דועו םיפלטע ,תושרבנ ,תעלד ישאר :םירוטיע םע הייסיטרכה תא חתפ ןכמ רחאלו , .– שופיח םיטאריפ לש רצוא שגרמ יכה רופיסה םינמזומ םינווקמ םיקחשמ
.הניפ לכ לכתסהל וחכשת לאו תועבטמה לכ תא ףוסאל .םיילדה ןמ םימ תכיפש ידי לע שאה תא תובכל feat – תא עצבל הצור התא םאו ,םי .טיש תועוב תוכירפ תומצע סופתל ,העובה תא ליכאהל ןמזה ועיגה רשאכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more