סימניות
םולש ןכש קחשמ

םולש ןכש קחשמ

.ןכשה ייה םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל ךירצ התא וישכע יכ ,בוט חור בצ .םיידגנה םיתבב םיררוגתמה םישנא לע רפסל ףיכ תואקתפרה ןה הלא .ריהיו ידמ ןרקס אוה ינשה ,הייתשל ןתינ יתלב ,רוגס דחא ןכש .ףתרמל םירושקה המולעתה תא חנעפל תנמ לע ,ןושארה תיבל סנכיהל ןמזה .רדחה תא רוקחל ,תותלדה תא חותפל ,תוחתפמה תא אוצמל ,םיטירפ ףוסאל .תודוכלמל לופיל אל רהזית זא ,תיבהמ ךתוא קרוז ,ךתוא האור ןכש םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 11)

משחקים ייה ןכש לפי קטגוריה:

Games רתויב ןכשה ייה curious

.םילימ המכ ףילחהל םג אלא ,רתוי קוחר תכללו םולש דיגהל קר אל םיענ .םירעב דחוימב ,רשקתל םינכומ םניא םינכשה ,רתויו רתוי לבא .ישיא ןפואב םיעדוי םלוכ אלו ,םייחה לכל תוגרדמ םרג ותוא לע תויחל .דיל בוהא דחא אלו ןופטראמסב םלש םלוע שי דחא לכל ובש ,ינרדומה םלו טנרטניאב ןכש קחשמ םולש

.םירחא לש םיניינעל ולע אלו ,םתוא וחכש םלוכש ךכ ,םימלוח םה םגש ,ם .ןכשה ייה ןווקמ קחשמ לש הלילעה חותיפב קר הז בצמ

.רובעי אלש לובג רמא וליאכ ,דירפמ וק ןיעמ היה הז

.לוממ יח אוהש הדבועה דוחייב ,םינכשה ברקב םילודג תודשח ררוע אוה , .תמאה תיתחתל עיגהל טילחה דחא קר לבא ,הנכש רצחב אצמנ םדאש המ לע ו

.רחא אצומ טושפ ןיא םימעפל לבא ,בוטה ינורמושה תא רייצמ אל הז ,ןבו .ןכש לש תיבל רודחל הסנמש תומדל ךפוה התא ליגר קחשמ לכב ,השעמל

.ולש ףתרמב והשמ וא והשימ קיזחמ אוה ןכש יכ דשוח ןמזה לכ אוה .םליצהל ךירצש ,םש םיצצורתמ םידליש ןיימד אוה תרחא םעפו ,םירזייח ש

.לומגת תולועפב םייאמ ,בוחרל ותוא םיקרוז דימ אוה ,ךתוא הארי םילעב .דחפל המ ךל ןיא זא ,ימצע קזנ עיגמ אל הז ,ןוכנ .בבוש לותח לע גודלוב ומכ ךילע םילכתסמ םה רשאכ םיענ אל הז תאז לכב

.םילוענמה תא ץורפל ידכ םילכ תחקלו םסאל סנכיהל ,ונממ חתפמה תא בונ .תודוכלמ רהזיהל לבא ,תלדל דעבמ רודחל ,ןולחל ספטל .תודוכלמ שי םוקמ לכבו ,ךלש הנווכה לע עדוי הזה ימומרעה רוחבה .םהמ דחא השקבב לק ,רהממ התא םא

.םילעבה תא רובעל ,תיבל סנכיהל ךיא ןיבהל םיבייח ונחנא .אוצמל ןתינ חוטב הצריפ לבא ,רידח יתלב הארנ ןיינבה ,ןושאר טבמב .והשמ אוצמלו םיליעפה םיטקייבואה לכב שמתשהל וסנ

.בצמה תא ךירעהל קחרמב הרוק המ תוארל ךל רשפאת תפקשמ ,ההכ רדח ריאי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more