סימניות
הז לע הברה עדוי לולעתה קחשמ לותח

הז לע הברה עדוי לולעתה קחשמ לותח

.םידליל םירצומ רדהנ קחשמ - הז לע הברה עדוי טאה ב לותח םניח םינוו .םלועב זילע יכה לותחהו שימג איצממ םע ושגפנ דרנוקו ילאס .המודא רפרפ תבינעו רדוהמ עבוכ שבוח אוה יכ ,בל םישל אלש ירשפא יתל .המשאה ידי לע וירוה ידי לע ומצע תא קידצהל ךירצ אוהו ,םידליה תיבב .םלועה תא ריכהל םהירבחל רוזעל ,םינקחשה ינפל עיפומ דבוכמ לותח ,םי .םכחו בושק רתוי היהת התא ,ותיא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הז לע הברה עדוי לולעת לותח לפי קטגוריה:

Games המל ןרקס רובע הז לע הברה עדוי עבוכה לותחה? .םיעוריא לוהינ ,רופיסה תא רוציל ךמצעב התא וישכע לבא ,הרוטקירקה ס טנרטניאב הז לע הברה עדוי לולעתה קחשמ לותח

.ףרוחב קר הרוק הז לבא ,ספסופמ ףיעצ ותוא הנשמ אוה ,תאז םע ,םימעפל .השקה ריוואה גזמ ץרפ וירוחאמש ,ןולחל דעבמ םיטיבמ ,תיבב ודדונתה ר .תשקה יעבצ ואצמ םואתפ לכה ,םתוא רקבל אב ןפוד אצוי חרואש עגרב לבא

.יאנפל תוחידבו ףיכ איבהל ,הילוכנלמ גיפהל ךיא עדוי אוה .יתימא ןגלב אוה תיבב הזה בנזה םע השיגפה ירחאו ,סנכנ אוה םימעפל .ינשה רבחה תא אוצמל ישוקב התאו ,בוש שדחמ ןיקתהל ןתינ סואכה ,לכה

.תעשעשמ הרוצב גצומ ,השדחה תילגתה ,רופיס לכ

:אוצמלו תרתוכה תא רוקחל ןמזומ התא .תמדוקה וזמ הנוש תיפיצפס המישמ םג ליכמ םהמ דחא לכ ,ףסונב .םינוש םיניינעמ םירבד לע דרנוקו ילאס רמוא לותחה ,תורגסמה ךרד רבו .ולש ןוידה אשונ תויהל לוכי בטוקה יבוד ,המגודל .םשוגמ לש םייסיסב םילגרה לע דומלל ולכות לותחה לש םינטק םירבח םע

.ןטק דחא ערז תליתש ידי לע יוארכ חמצ לדגל ךיא ךל ודיגי םה ,דחא טו .םסק הזיא השוע וליאכ ,הזכש עוריאב קלח תחקל .לודג לודגל חוכ לבקל ידכ עקרקה ןמ רקינ אוה שלח לועבג עתפל רשאכ , טנרטניאב הז לע הברה עדוי לולעתה קחשמ לותח

.תא תוהזל םילוכי אלו ,תורווכ ןיב םירהממ םה .הלש הרידב שבד דבוע לכ אוצמל ,קחשמה לש תויומדה םע דחי ,םכח תויהל .ישארה םפש דיל ןפוד אצוי בכר םיאור ונא ,הזה קחשמה לע הברה עדוי H .םימל תחתמ וליפא ,הז לע תוחשל וא בוכרל ,סוטל לוכי אוה ,בצמב יולת .וז המישמ םע בטיה דדומתמ אוה ,יללכ ןפואב לבא ,הנוכמה לש יוניש וא

.םידליו אמא ףוצל םיה ביבס .ןהילע בתכנש רפסמל םאתהב ,חרקה לע הקלחה תא םירהל ןהל רוזעל ךרטצת .יגוו-יגוב יגוב-ל ךפהש ךכ ,טעמ גצוימ ןוויכ לכו ,עבוכב לותח דיתעב

.םהל רוזעל לגוסמ היה רזומ עבוכב םהלש רבח קרו ,הובג סרית לש ךובמב .ךתרזעל קוקז םג אוה ,םסרופמה ששג אוהש תורמל .תדוכלמה ךותמ םתוא איבהל ןכמ רחאלו ,ה' רבחה תא אוצמל םדוק רוזעלו .בורקב ךושח היהי תרחא ,לועפל ןמזה עיגה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more