סימניות
םס ןמרייפ יקחשמ

םס ןמרייפ יקחשמ

.ישומיש עיגי Fireman Sam םיקחשמ םניח םינווקמ םיקחשמ ,שא יבכמ תיא .המיחלה שאב םג םיברועמ רשא ,תוריס םע םיקוסמ םג אלא ,תוינוכמ קר א .תובוחרה תדוכלממ םתוא איצוהל ,רעוב תיבמ םירוגו םירוג איצוהל - הל .תויטמוטוא תועונת איבהל ידכ הברה ןמאתהל ךירצ התא ,םיבר הרובגה יש .םילושכמ רובעלו שיבכה לע תינוכמב גוהנל ,תומרופטלפה לע ץופקל ,הבו .ץיאהל הז תושעל המ הברה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םס יאבכ לפי קטגוריה:

Valiant רובע םיקחשמ םס ןמרייפ

.יאבכ ,רטוש ,סייט ,אבצ שיא םירחוב םה עוצקמ הזיאב תוארל םילוכי הל .הנכס םע םוי ידמ םידדומתמ הלא תויוחמתה .הדובעה ךלהמב ךכב ןיחבהל אל ךיא םיעדוי טושפ םה ,דחפ ןיא הלאכ םיש .םישעמ המכ ישיא ןפואב עצבל תנמ לע רתויב םיבושחה תועוצקמה דחא םע םינווקמ םיקחשמ יאבכה ימס

.זרב םע הנכומ לע ילוש לש הבע ךותל רהממ ,תונברוקה תרזעל אובל שקבמ .ךלש הרבחל חמש אוהו ,ףתוש לש ותרזעל קוקז אוה ,יעבט ןפואב .דחא רבכע קר םימעפלו ,םיצחה ישקמ לע טולשל ךירצ התא םימעפל

:תואבה תוגוסה תא הארת ,טנרטניאב ןמרייפ םס תא חתופ התא רשא .דועו עורג טוויח ,רעיב החותפ שא ,םירורפג םע םידלי יקחשמ ,תונוש ת .ףצק וא ףטמ ,םימ ,לוח :לבקתהש שאה תא תובכל ידכ רתוי בוט ןיבהל ךי .רבכעה םע התצהה לש טקייבואה לא םתרירג ידי לע םינוש םילכב שמתשהל

.ימומרע תובהלה תא תובכל ,בלכה וא לותחה תא ליצהל ךרוצ שי הבכש לכ .חוכ לבקל ידכ תודוסיה תא רשפאל אל ,דואמ רהמ לועפל ךרוצ שי .קחשמה ךסמ לע לכתסהל ,רומשל ידכ דמחמ תויח המכו ריאשהל ראשנ המכ .תוגרדמב ספטל תומרופטלפ ןיב ץופקל ,םהילא עיגהל ידכ לבא ,תומרופטל

.םישנא םשמ תונפלו רשפאה לככ רהמ תמיוסמ הדוקנל עיגהל אוה םהמ דחא .לושכמב לקתיהל אל הסנמ ,םיביתנ השולש ןב שיבכ לע תוריהמב עוסנל ךר .לכ תא ףוסאל דע האלה ךישמהלו ,םש םישנאה תא תחקל ,אבה תיבל העגהה .תידוחיי תונמדזה וז ,שא יוביכ תיאשמ לע הביכר לע בר ןמז םתמלח םא

.םימ ידי לע וא קוסמ ידי לע קר וררחושי םיצפחה לא עיגהל ,שאב הלוע םינווקמ םיקחשמ יאבכה ימס

.הלאכ תולועפב ףתתשהל לכות תחא םעפמ רתוי ,םניחב םיקחשמ Fireman םס .הז יבג לע םימ לש םרז ררחשו ,הבהלה לא הדלפ תיריפש איבת .קיפסמ תויהל לוכי אל הז ,םימ זקנל ידכ ילכלכ אל הז םאו ,תובכל ךיר

.בוש ןומיא היהי הריסה לש הרקמב .םיה ךותל קוחר ותוא קרזו ,הצאה הז תא ןתונ ןונגנמה ךכ תיווז אוצמל .האצותה תא רפשל ,םימעפ רפסמ ליגרתה תא תושעל תוסנל זא ,היעבה הרצ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more