סימניות
יצחו תמא לע רוביג םיקחשמ

יצחו תמא לע רוביג םיקחשמ

.םינוש םימוקיב עוסנל םילגוסמ ויה םואתפש םירוחב לש תווצב קחשל תונ .Rippen ישארה לבנה םחליהלו תונברוק ליצהל איה םהלש המישמה .תנכוסמ הקתפרה לע תכלל ךירצ התא ,לבנה תא קיבדהל ידכ .תועבטמ ףוסאל םג אלא ,תומרה לכ תא םילשהל קר אל התא ,ריהמו ריהז ה .גוז יסיטרכ שפחל םגו ,םיעצומה םיינועבצ םילזאפ תא ביכרהל ,זוכירה .תיתריציו המיענ השפוחל העיבצ יפד םג שי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יצחו תמא לע רוביג לפי קטגוריה:

Games יטסטנפ :תיקלח הרשמב רוביג adventure

.םהלש "םינקזה" ומכ םימעטו םיסרטניא ,םירושיכ התואב ןחינ ויהי םה י .תוישומיש תונוכת לע דיפקמ ךא ,אצאצב תורעוכמ תונוכת חפטמ רקיעבו , .בילעמ הזו ,םינואגה ידלי לע עגריהל תבהוא איה דחוימב .רתוול אל תישארה תומדה יכ הארת ,"תיקלח הרשמב רוביג :ספא ןפ" תיאק

.םילבנמ תומלועה תלצהל םיביוחמ ויה םהו ,םייתימא תמא-ירוביג ויה םה .דחוימ והשמ ריעצה ספאל קינעה אלו ,םישק םייחה לבא ,הווש הדימב םיה

.בורקה דיתעב שגרמ והשמו יונישל הווקמ אל וליפא ,ודודו ותדוד םע יח

?רענ לש םיממעשמה םייחב ןיינעתמ ימ ,בושחת טנרטניאב תיצחמה לע םירוביג םיקחשמ

.םייח תנכסב תאצמנ ותחפשמשכ ,לשמל ,םייטירק םיעגרב קר אטבתמ אוה לב .ינפ לש וירמוש תא ררג רזכאה ןיפירו ,םיניוע םידממל לטרופ עתפל חתפ .םהירחא ץר סוסיה אלל דליה ,לבנה תא שינעהל םג ומכ ,םתוא ליצהל ידכ

.ערב םחליהל וירושיכ בור תא תושעל הסנמ דליה ,ןפוד אצוי תיצחמ ידי .השסו ןוב םה רתויב םיבוטה וירבחש רדהנ הז .ןהל עירפמ אל הז לבא ,ןמזה לכ תונתשמ ןמצע תויומדה ,ןפיר רחא ףדרמ

:תואבה תוארוהה תלבקל .תועבטמ ףוסאל לוהינו םילושכמ לעמ ץפוק ,רהמ ץורל ןנוכתהל ,האבה המ .קחשמה לע רוזחל ךרטצת ,הז לכ תא הלבמ התא םאו ,ול םינתינ תונויסינ

.הדשה לע םימקוממ םה ףצר הזיאב רוכזלו ,תונומתה לע לכתסהל ,תאז תוש .תוגוז תושעל םתוא אוצמלו ,םהלש רדסה תא רכוז ,ךממ ונפ םה רשאכ ,וי

.חתפנ ראופמה שולישה לש המיהדמ הנומת ,םוקמב חנומ טנמלא לכ םע .דחא דוע תחקל ,דחא רויא ףוסיא רחאל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more