סימניות
הקינומ קחשמ לש הרובחה

הקינומ קחשמ לש הרובחה

.בלעיהל המצעל השרמ אלש המיהדמ הרוחב םע קחשל םינמזומ Banda Monica .טינקהל תבהוא איהש תורמל ,ימי' ג דואמ תדחפמ איהש ללגב לבא ,םינב .םיקחשמה בחרמ םינודא וישכעו ,היצמינא הרדסב הנושארל העיפוה איה .הלש םחה עבטה תא ריבסמש המ ,ליזרבב הדלונ הקינומ .קלח אל םעפ ףא איה ימ םע ,הביבח יבוד תבהואו יגמ הרבח הל שי .ךלש יאנפה תועשב תופי תונומת המכ רייצלו ,רואזוניד חורבל ,דרובטיי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הקינומ הדנב לפי קטגוריה:

A הקינומ גנאג קחשמהו ןאכ!

.הב קוסעל הקינומ לש היפונכה הלחה בר ןמז רחאל רבכו ,תימוקה היצמינ

.הלש לע דומעל תלוכיבו המיחלל רושקה לכב תוכנ דלי לכל ןתית איה .יונפה הנמז לכ תא הלבמ איה המעש ,יגמ התרבח תאו הלש הלוחכה יבודה .הרענ לכ ומכ ,םידליב טיבהל תבהואו השידא אל איה .תזגרתמ דימ איה ,קפואב עיפומ ןיקרטיפ ימי'גש עגרב לבא טנרטניאב הקינומ לש קחשמ גנאג

.םיבורק ימי'גו הקינומשכ הרוקש המ הז .תוירכוסהו םיעוצעצה תא םירמ ,תונב ידי לע ונבנש לוח תוריט סרוה דל .םירחא םיארונ םירבד םישועו ,םיקרוזו םיבבותסמ ,וב םיטעוב ,םיינזוא

.טלמיהל תלשכנ איה םא ול יואו ,המושה תא ףודרל הכישממ איה ,הלש עוצ .ךישמי רופיסהש תוכחל םילוכי אל םהש םילולעת ינשל ךכ לכ ליגר להקהו .תועצומה תומישמה תא רבוע ידי לע םניחב תרתוכה תא רוקחל לוכי התאו

:םיאבה םימוחתה תא רוחבל םיחמש םידליה ,ילאוטריווה םוקיה לש .המצעל רשקתתו ,שדח רודיב םע אובת דימת איה .השק לולסמב הרחבו דרובטייקס לע בוכרל הטילחה וישכעו טנרטניאב הקינומ לש קחשמ גנאג

.רדתסי לכה זאו ,בצמב םייונישל תוריהמב ביגהל ,ןמוימ תויהל בייח הת

.וטלש םירואזונידה ובש ירוטסיהרפה םלועל סנכנ םעפ איה ,הקינומ הדנב .התוא סופתל וטילחה ןה ,קוניתה תא תוארו ,דיצ ןעמל תויח ,תואמצהו ת .וספתי אל התאש ךכ ,רשפאה לככ רהמ ץורל ןכלו ,בוביסה תא דבאת ,הרוק .לושכמה לע ץופקל חוורה תרושב שמתשהלו ,םיצחה ישקמב שמתשהל ,הרוביג .עבטב תודרשיה לש השקה המישמה םע דדומתת התאו ,תצק תוסנל יאדכ

.הלודגה הריסה תאו ןויתיפה תא ספות ,הקינומ םע ךלוה התא ובש ,גיד ש .רתויב לודגה גדה תא סופתל הצורו ,רהנה עצמאב תוזירזב התחש איה

.םיקחשמ שגרמ םישדח םירצומ קחשל ידכ רתוי תובורק םיתעל ונב הדירי ן

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more