סימניות
.ובוק יקחשמ Legend of the Samurai

.ובוק יקחשמ Legend of the Samurai

.םיקחשמ ובוק ובהאי םינב .יארומסה לש הדגאה .ולש תונכוסמה תואקתפרהב רוביגה תא הוולמ ,טנרטניאב קחשל ולכוי םלו .רפכה רפכה תא ושבכ רשא םיבר םיביוא םע םחליהל ךירצ התא .חצונמ יתלב םחול תויהל ול רוזעי עובק ןומיא קר .דדחל ןורשיכ םג ומכ ,השדח תשובלת ריעצ רוחב רוחבל תונמדזהה תא ץימ .תונומתב םילדבהו םיפסונ םיטנמלא שפחל ,םיילקיסומ םילילצ רוזחלו ןנ .ערה םידשה לכ תא סורהל ןכמ רחאלו ,תווצמ ירמוש ו םכח ,ץימא תויהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים .ובוק Legend of the Samurai לפי קטגוריה:

.בהוא Kubo םיקחשמ םיבהוא המ

יארומסה לש הדגאה .םידבוכמו םידחפמ םלוכ ,םתוא חצנל לוכי אל דחא ףא .השק םינומיא תועצמאב םייחל ותוא איבהל תוסנל אלא ,םולחל קר אל קלח .תלוביסו תלוביס ,העונתה תא רפשלו תומדה תא גזמ ,ברקה לש תונמוימה .Kubo קחשמה רפסי דימתמ הזכ ריעצ לע .יארומסה לש הדגאה .ובוק יקחשמ Legend of the יארומסה טנרטניאב

.רכינ לאיצנטופ שי רבכ לבא ,ינפל ןיידע םילודג םישעמ .םירחא לש ומויק תא לקלקל ידכ יח ,ילילש דחא חרכהב שי ,יבויח רוביג

.קדצה תא ריזחהל ידכ ,הליבומה תומדה יביוא םע םחליהל העיצמ םיארומס .ןויגיהה תועצמאב םחליהלו ,םחליהל םינפ לא די םג תויהל לוכי הז .ותונוילע תא חיכויו ,חצני רתויב ןמואמה םחולה קר .םירחא תונורשיכו תועונת לע בושו בוש דובעל ידכ רתוי תובורק םיתעל

.תוירזכא תוצלפמ םע ץמואב קבאנ ,םלענ אוהש חוטב היהש ףא ,ויבא תא ה .םהלש ינומה קפאתהל יתלוכי אל ,לודג ץימא םחול היה אוהש תורמל ,באה

.עיפוהל ולחה תוקיתע תודגא לש םיער םידש .תוער תוחור דגנתהל ול רוזעל םילוכי םה יכ ריבסהו ,וכרדב ועיפוה םי .החפשמה ןוירש אוצמל ךירצ התא םדוק לבא ,דליה תא בהא ויבא ומכ ידגא

.תוצלפמל תמלוה הפיחד תתל ידכ הברה ןמאתהל ,תומחגה תאו םידליה לש ו .רפכל גושגשו םולש ריזחי ,ותרואמל הרזח םתוא עיסי םא קר

.םסקו ברח תרזעב סבומ תויהל לוכי ביואה ובש ירותסמה םלועה ךותל לול

:הכחמ התא םיקחשמה ירצומ ןיב .םינוש םיליגרת לש בכרומ ןומיא יכ ,תלעות רסח רבד ןיא יכ רוכז .יפוד אלל ןורכיז םג ול שיו ,ץימאו תווצמ רמוש ,דקוממ ,שימג ,ריהמ

.תורעהה לע הציחל ידי לע הז לע רוזחו ,הניגנמל בישקי יארומסה קחשמה .תשעתתו ,הב ופתתשה םיילקיזומ םינמיס וליא ,ירכזת קר

.הנומתב רתסומ תיבפלאה לש תויתואה תא אוצמל תוסנל ,הזה ליגרתה םע ת .ומסרופש תוקדה תא הנומ רמייט ןכלו ,ריהמ עוציב םג אלא ,ןוכנ קר אל .החלצהב םתוא ריבעהל לכות ,יתימא יחרזמ םחול ומכ ,חור רוק לע הרימש .האצותה תא רפשל ,בוש קחשל תונמדזה שי יכ ,הנושארה םעפב אצוי אל הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more