סימניות
Mayhem רטסגנג םיקחשמ

Mayhem רטסגנג םיקחשמ

.לודג יאבצ ףיכ אוה םורגופ תויפונכ םינווקמ םיקחשמ .םימד תוברק ןכוסמ תואקתפרה םיכחמ םינקחשה ,וב .ידוסה אלכה תיב תא סופתל םתלוכי בטימכ הסנמ הצמשל םיניירבע םע דדו .תורקפה רטסגנג רוצעל ולכוי םינקחש קרו ,רתויב םיעגושמה םינוירבה ת .עשופ לכ סורהלו ודכלנש םירבח ,הבורע ינב ררחשל ,סיסבל ביואה תסינכ .תוימומרעו תונמוימ ,חוכ תועצמאב קר דובעל הז תא תושעל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Mayhem רטסגנג לפי קטגוריה:

םירטסגנגה לש םורגופ םיקתרמ םיקחשמ

.תונכס אלמ םלוע ךותל לולצל םילוכי םישמתשמ ,םירטסגנג םימורגופ םיק .רבד םושל וקיספי םה ,ליבשה לע וכפה תויפונכ .דורשל ורזעי תוירזכאו תוריהמ קרו ,ינלטק קשנ םילבנה ידיב .םהידיל ןוטלשה תא תחקלו םהלש םיריסאה תא ררחשל וטילחה םה ,תטלחומ ןווקמ Mayhem רטסגנג םיקחשמ

.עקרל םיכלוה םיקוחהו ,םייחה לע קבאמה איה הדיחיה הרטמה םהב ,דואמ .בטיה םינמואמ םינכוס םע הנטק תדחוימ חוכ תדיחי םתושרל ודמעי םה ,ב .הכזי ערו דובא ברקה זאו ,הדבא הטילשה םא ,סיסבל םילבנה תא תתל אל

.םיקלחה דחא ףא ךירצ אל חישקה קסידה לע ןקתהו דרוה .ןפדפדה ןולחב ןימימ תוינש המכ ךותב תחא הציחלב םילעפומ םלוכ .תוברקב הז תא לבקל קר לוכי התא ,ןאכ ןוחצינ תונקל לוכי אל התא ,ןי

.םיחצורהו םיבנגה תא ררחשלו ןיינבה תא ףוקתל תינכות םהל שי .ןיינבה לע ןגהל וחלשנ רתויב םיבוטה םינכוסה לבא ,םיחילצמ ויה םהש .םחליהל וכרטצי םינקחשה יכ םהלש דצב הז

.םינוריט םידקפמל םיאתמ הז .קחשמה עבטמ םילבקמ הלא םישמתשמ רובע ,םיילילפ םיטנמלא לש חטשה תא .סונוב םיטירפ דועו םינומיר תונקל ,קשנה תאו דויצה תא רפשל לוכי הת

.הייכזה ייוכיס תא הניטקמ םידדוש לש הרידח לכ ,ומצע הנבמה תא םינגמ

.םרבעל aptly הרי םע ץצופתמ קלד םא חטשה לע קלד לש תויבח שי םעפ יד .תוצצופתההמ םלהה לג רוזאל הסנכנ אל הדיחיהו ,רשפאה לככ בורק ביואה .רודכ לבקל ששח אלל ביואה רבעל תוריל לוכי התא םשמ ,אבחתהל תניוצמ

.סיסבה ביבס חטשה יבחרב םירזופמ םיבולכב הבורע ינב םיקיזחמ םיביוא .םרורחש לע םג אלא ,יאשח רהוס תיב לע הנגה קר הניא הגולפה תמישמ .וילא ברקתהל רבח לש ןכותה לש םוקמה תא אצומ התא םא קר תושעיהל לוכ

.הנורחאה המישנה תא טלופ ביואה ,דעיל עיגמ רודכה רשאכו ,ילאיר ןפוא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more