סימניות
רפוס קחשמ למס הרוי

רפוס קחשמ למס הרוי

Super 3 הקיפרג םע ןושאר ףוגב םולשת אלל טנרטניאב םירויה םה הלא ,ם .ךכשל אל תוירי ברק ובש volumetric םלוע ךותל לולצל ושוריפ םתוא ןג .תויצטומ םג אלא ,םישנא קר אל םה םיביואהו ,םינוויכה לכל תכלוה המח .המיחלה ךלהמב אוצמל ןתינש םיצפח רוזעלו ,דומעל ךירצ התאו ,הזה ןגל .בושח דואמ אוה' וכו םינומיר ,הנושאר הרזע תכרע ,ץבושמ קשנ ,תויפול .המישמה תא םילשהל לכוי אל תמ לייח יכ ,ןמזב םיעצפ אפרל תוסנל ,םדק
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים למס רפוס הרויה לפי קטגוריה:

Games

הקזח חור לע הרויה למס רפוס .קשנ ילכ לש םוצע לנסראו םירדוגמ םיחטש ,םייתיישעתו םישוטנ םינסחמ טנרטניאב רפוס קחשמ למס הרוי

.הז תא עצבל ידכ ודבל ךלוהו תדרפנ המישמ לבקמ םחול לכב .תולילקב ולש ןכוס החלש הדוקפה ,יוצרה תויהל ידכ הברה בוזעל לנסראו

.םהב םיטלושה םינקחשה לע קרו ךא יולת ,םייחב ראשנ ,תומישמה לכ םע ד .דורשל רוביגל ורשפאי הריהמ הבוגתו תונמוימ ,זוכיר קר

.םהלש םיקנראה לש ןכותה לע ןיטולחל םיעוגר תויהל םילוכי םינקחש .םיביואמ םיחטש תוקנל ליחתהל לוכי התאו תוינש המכ קר תוכחל ךרטצת ק

.תדלקמה לע םינצחל תועצמאב תורחא תויצקנופ רוביגה לוהינ .הפדעהל םאתהב ,A, S, D, W תויתואב וא ץחה ןמסב שמתשהל ןתינ ,םחולה .Ctrl שקמ םע תלדה תא חותפל ךירצ התאו ,חטש ידי לע תעצבתמ הקירזה

:ןימז קחשמה .םיבוביס 50 קר הליחתב חינה בולכב ,יפוסניא וניא תשומחתה יאלמ .המרב דיחיה ןסחמה היה הזש הרקמל תוינסחמ וראשנ הפיא רוכזל ףידע ,ל .םיבונג םיכמסמו תודוס רחא שופיח םג אלא ,םיצפח לש טלחומ אוטאט קר

.םייתואיצמ םה םירחא םיצפחו תוריקה לש םימקרמה ,בטיה תריוצמ הקיפרג .ההובג תוכיאב ינרדומ קשנ לש וידיב םחולה .הלועפ לכל םזילאיר םיפיסומ בטיה םירחבנ םיילוק םיטקפאו ,םיעוריאה .הנורחאה תיפוסה המישמל עיגהל המישנ התואב תויהל לוכי ןושארה קלחהמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more