סימניות
אבצ יקחשמ

אבצ יקחשמ

.רתוי םילולת םייטמוטוא םהל שיש - םיעוצעצב ראפתהלו םמצע תא דודמל .יביטמיטלואה אבצה םינווקמ םיקחשמ גיצת ,םיבר םיביוא ףודהל ךיא עדו .ולש אבצה קוזיח ,וחטשמ ותוא םיפחוד ,ולש םייגטרטסאה םינקתמה תסיפת .הריחבה לש הרדסה לכ תא רובעתש דע אבה בוביסב חצנת התא ,הנוכנ ךלש .הז לע תעדל דימ ולכות ,תספתנ הרטמה רשאכו ,םינוש םיעבצב םיעובצ םי !חצנלו םחליהל ןמזה עיגה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יביטמיטלואה אבצ לפי קטגוריה:

Games

תודרשיה היגטרטסא :יברימה אבצה .םיביוא לש השילפה ינפמ ךלש תומדאה לע ןגהל ,הלועפב ותוא םשיילו ,ת .הלאה תונורתיה תא תחקל הצורש תדקפתמ הנכש טלחהב היהי ,םיחונ םייח .הלודג היעב וז ,םירברבה םע רשקב םיאצמנ ךלש תולובגה תאו לזמ רסח ה .ךחוכ לכב ןגהלו ,המצוע בר קשנ רצייל ,ךלש אבצה תא קזחל ךירצ התא , םינווקמ םיקחשמ יביטמיטלואה אבצה

.לוגסו קורי ,בוהצ ,םודא ביואה תאו ,לוחכב ןמוסמ רשא ,ךלש אבצה תא .ךדגנ םידמוע דיחיה ביואה תוחוכש ךכ ,חוכב רויס שי דימת ,הליחתב .םש םהלש םילייחה תא חולשל ,ביואה םיצפח סופתל איה קחשמה לש תועמשמ

.םישדח המיחל תודיחי רוכשל ךל רשפאמ רשא ,ביואה סיסב תא שובכל תוסנ

.המחלמב חצנל אל וידעלבש ,עבטמ רבוצ ןקחשה ,תחלצומ המישמ לכ רובע .םירפושמ קשנ ילכו דויצ ,דויצ שכר ףסכה .םהלש תומדאה ןמ ביואה תא ףוחדל תודמע קיזחהל רתוי ינלטק קשנ ךרטצת

.םשל וכליי ךלש םילייחהו ,רבכעה םע וילע ץחל .הלועמ תויהל ךירצ םיפקותה םילייחה רפסמ ,םינפב אוהש ,ביואה אבצ םע .םישדח תוחוכ וילא ןווכי אוהו ,יגטרטסא ץפח הז יכ ,ונממ ףחדש הנבמה .םישדח דוכלל םג ומכ ,הז בלשב קיפסמ םימחול לע רומשל ןמזה לכ ,ןובש .ןוחצינל רתויב החוטבה ךרדה וזו ,םילייח רתוי רוכשל לוכי התא ךכ ,ר םינווקמ םיקחשמ יביטמיטלואה אבצה

.ךדגנ םידמוע םירזייח לש תואבצ העברא וליפאו השולש ,ינש וישכעו ,הר .ךכ קר הארנ הז לבא ,םידדצה לכמ הפקתה ףודהל ירשפא יתלב טעמכ הז .ךלשמ רתוי רוכשל לוכי התא וישכעו ,תוחפ םילייח שי יכ םינבמה תא הל .שרגמה לע דדוב ביוא םרוג םוש רתונ אלש דע ,רתויו רתוי זאו ,םירחא

.םינכוסמ וליפא ,ןיינעמו םיענ תמאב אוה םתוא ןגנל ידכ .םימיאתמה םידעצב טוקנל ,הלש דימתמ יוניש לע ביגהל ,הטילשב בצמה לע .ךלש היהי ןוחצינה תאו ,ךמסומ דקפמ ךמצע תא גיצת .תוארוהל םיכחמו שרגמה לע םירדוסמ רבכ םילייחה .ךרדה עצמאב םתוא רוצעי אל דחא ףאו ,רמה ףוסה דע ,ףוסה דע םתמדא לע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more