סימניות
stikmen ירוביג

stikmen ירוביג

.תויאבצ תויגטרטסא לש דהוא התא םא ומכ לבא רוזעל לוכי אל םניחב Sti .םישנא אל ,תוחור ןה וליאכ תוארנ תויומדהו ,םינכש םיטבש ןיב תומחלמ .םהלש הדובעה תא תושעל םלוכ רובע םילייחו םידבוע רוכשל .ולש הריטה תא סופתל ,ביואה תא גישהל הסנמ ,תותשק תוברח ,םינזרג ,ת .לחוימה ןוחצינה לא תושיחנב תכללו םהירושיכ תא חתפל ,םינפלמ רתויב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים stikmen םירוביג לפי קטגוריה:

Heroes םירקיטס קיפא יקחשמ

.החונ היהת התא וז הירוגטקב ,חצנלו תולעתהל םיפאוש ,הטילש תחת םיעו

.תוחצונמ יתלב ןכלו ,חוכל וכפהי אלש ידכ חתפתהל היתונכשמ עונמל הסי

.ךלש םיידיב ירמגל איה תישיאה החלצהה לבא ,ביואה לש רופישה תומדקתה

.גאדי חכוש התא תונושארה תוקבדמה יכ הלא םיביכר לש ףרט הז .םייתימא םילייח קיסעהל ידכ ךלש םיחפב ףסכ קיפסמ ךל שיש ךכ ,(םהלש

.ףסכ קיפסמ ךל שי רשאכ וא שדחמ למס דע תוכחל ךירצ התא ,המוד דחא רו

.תויומדה ןמ םידחוימ םינמש תופצל השק ,םיקיבד םירוביג םיקחשמ ונחנא .ןיינעמ דואמ אוה םתיא קחשלו ,יטמזירכ ,יוהיזל ,תודחוימ תויומדה תא

.וינייפאמ תא רפשמ ,אבצ רכוש ,המדאב ומצע תא םירמ ,בהז איצומ אוה , .קשנ ילכו תופסונ תולוכי ולבקי ,חותיפ לש השדח המרל הנושארל םיעיגמ

.קחשמה בלש לכב תירקיעה הרטמה איה ןכלו ,המלש בשחיהל לוכי ברקה ,ספ

.ירשפאה םדקהב ןוחצינ גישהל תוסנלו חוכ רופסל ךירצ התא ןכלו ,םיבאש .רתוי םישלח הלא רובע ךרדה תא וקני םה ,המידק רתוי תוקזח תודיחי םי .ויתומדא לע ביואה תא ףוחדל ידכ שרדנה םילייחה רפסמ תא םיאתהל לוכי

.ביואה לע תולעל הצור התא םא הז ילב תושעל לוכי אל התא לבא ,רבעב ו

.םילייח לש רורחשו העונת ומכ ,תויסיסב תויצלופינמ עצבל ,QWERTYAD ם

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more