סימניות
קחשמ תרתחמ תמחלמ

קחשמ תרתחמ תמחלמ

.ץראה רודכ לש חטשה ינפל תחתמ הברה םינקחש חלשי תומחלמ תרתחמה םניח .תוצלפמו תוצלפמ לש בחר ןווגמ ידי לע בשוימ ,יטסטנפ םלוע שי .הזה םימדה ךוסכסה תא םייסל עייסת הנוכנה השיגה םעו ,םידדצה דחא תא .בוביס לכ רחאל םילייחל קשנ לש םיגוס השימח תשיכר ידי לע אבצה תא ק .ןיטולחל סורה תויהל בייח ביואה ,דחא קר לבקי ןוחצינה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיאשח המחלמ לפי קטגוריה:

המדאל תחתמ םינכוסמ םיקחשמ

.ןורחאה ינלטקה קשנה חותיפו ,חוכ תלדגה ןמזה לכ אוה ביואה ,םימחר ר .עוציב רב יד לבא ,הטושפ אל איה המישמה ,ותוא סיבהל ידכ

.הלאה ארפה תומוקמב הטילשה לע תוומ תוברקב ושגנתה תואבצה ינש .ןיטולחל ביואה תא סורהל וא ,תומל וא ,תירשפא הניא הרשפ ,דחא דצ חק .ףוסה דע ומחליי םה ,ושגפי אל םידגנתמה םש ,ברק שי תישפוח עקרק תסי .ןוחצינל יוכיס שי ,רתויב םהל םיקוקז םינקחשה םש ,םימחה תומוקמל םי קחשמ תרתחמ תמחלמ טנרטניאב

.םיינישה לע ןתוא םיחינמו תושדח תוצלפמ םירצוי םיטילשה ,רתוי בר רפ

.עיגה בטיה ןוחצינ ,קחשמה עבטמ איבי רק בושיחו רורב חומ קר ,םולשתב

.תוברק םימייקתמ ןהבש תומרופטלפו םינוש קשנ ילכ םע םילייח םירצונ ך

.קחשמ עבטמב חיוורמ אוה ,הלעמל שמתשמה תא חקול אבצה ובש ,חלצומ ברק .תמדקתמה היגולונכטה לע וטלתשה םילייחה לכ אל לבא ,ירשפא קשנה לכ ת

.םימדוקה םיקלחב קחשמ ,יוארכ ורשכוה רבכ םינקחשה יכ הווקת ךותמ ,ךש

.תוברק םימחלנ םהבש םיפסונ םירתאו תומייאמה תוצלפמה ,תומרל סנכנ קח

.קוניצה לש רדוקה םלועה תורמל ,תמלשומ החיגשה םה הקיפרגה תא ,הבוגב .ךסמה לע הרוקש המל לקשמ ףיסומ הז ,יביסנטניא ,עקרב תעמשנש הקיסומה .תקיודמ העיגפו ורי ,המיעפ לכ ועימשה םיילוק םיטקפא עיגמ םידרפנ םי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more