סימניות
קראווק ו Atom יקחשמ טנרטניאב

קראווק ו Atom יקחשמ טנרטניאב

.דלומה גח תא גוגחל ,םיקדייח סורהל ,םיטירפ ףוסאל ,תושדח תואצמה קו .קראווק בלכ - הדבעמה רזוע תאו םיילגרה עברא לעב ורזוע תאו ,םוטא ר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Atom קראווק ו לפי קטגוריה:

קראווקו םוטא לש קחשמה תודבעמב

.תובר תוילגת השע המכבו ,םידרפנ יתלב םה הלא ינש .םיקחשמ קראווקו םוטא קחשמ ,זילע אל גוז לש םייעדמ םייוסינב קלח תח

.םמצעל תובורק םיתעלו ,םהיתוילגת תא םינחוב םה ובש םבל ץמואו םתושי

.םהלש תושדחה תויוחתפתהה תא וליחתו ,םתיא דחי םשיגרת םתאו ,תורצב ם

.דואמ ןכוסמ הז םימעפלו ,םלוכל המישמ שי .תולחמה לכל השדח הפורת איצמה םוטא ר"ד ,דחא םוי
.דבוע הז ךיא קוידב תעדל ידכ הז תא תוסנל ךירצ התא ,שדח ילכ לכ ומכ .ונלש םירוביגה לש םילוחה תיבל ואבוה םילוחה ,ךכ םשל .היעבה החתפתה ןכיה רוספורפה האור ךסמה לעו ,ןוחבאל דחוימ רדחל עיג

.ולש תוארוהה רחא בוקעל הסנמ אוהו ,תכלל ןאל הדוקפ בלכל ןתונ אפורה .םתוא םיאתהל םג בייח ולש ןעטמה לבא ,עבצ ותואמ םיקדייח לש תולוכשא .רתוי דוע וילא ךרדה תא םיחתופ ,םימלענ םיקדייחה ,םימאות םיעבצה םא .החלצהב המלשוה תבשחנ המישמה תאו ,התיבה רוזחל לוכי בלכה ,םיסרהנ ם

.םינוש םינונגנמ םג אלא ,תולולג קר אל איצממו ,יתילכת דואמ םדא אוה .רהמ רתוי הברה םיכורא םיקחרמ ינפ לע בברעל רשפאי ףחדמה יכ טילחה ד .הנבמה תא ליעפהל ןווכתמ אוה וישכעו ,קראווק לש ובג לע םיבהל םע עו

.ףפועמה בכרה תא רפשל ידכ בהז םיזוגא תא ביכרהל ףידע לבא ,םילושכמ

.םידיאורטסאה ןיב ףחרמ רבכ אוה וישכעו ,ליט ךותל ץפק ,תיללחה תא שב .לשכית הניפסה זא יכ ,ללח תלוספ םע שגנתהל רשפאמ אל ,ותוא ןווכל הס

.דחא רובשל ילבמ ,דלומה גח ץע יעוצעצ לש הרדס ךרד סוטל בייח קראווק .ויהי הלאה םיגחה ףיכ המכו ,חילצת השדחה הנשה תאו דלומה גח םא יולת

.תוצצפל םימודש הלאב עגית לא לבא ,םימשהמ תאזה הליפנה לכ תא סופתל .תוצצפ ופסוותי םיסוטקק םודא לפלפ םירחא םינכוסמ םיצפח בורקב יכ ,ה .םהמ םיקותמ םיקתממ לש רוזיפ לבקל ידכ לקמ םע תושק תוכמ תויהל בייח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more