סימניות
םיקחשמ תורמסמ יטסאר

םיקחשמ תורמסמ יטסאר

.הדגא רופיס ךותמ ריעצ ןואג יטסאר תורמסמ .םילודג םירדסה רוציל חילצמ אוה םימעפל ,תוסנתהו תוקסעתה בהוא אוה ,רחא רבד לכמ ר .חמשו ףיכ הברה םישמתשמ הנתית תורמסמ יטסאר םניח םינווקמ םיקחשמ .םיניווגניפה תא ליצהל תחכשנ יתלב הקתפרה סנכיהל תיטסטנפ תינוכמ בצעל ידכ םישדח ם .םהלש תונבו םינב ,םירוהו םידלי ובהאי םה ,ישפוח תויהל לוכי יבור ותרבחו יטסאר םע .תיתריצי הבישח דדועלו ןוימדה תא ררועל הלא םירופיס
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יטסאר תורמסמ לפי קטגוריה:

Games לודגל Rivets ידכ ףוחדל build

.יטסאר םשב רענ ,יתימא ריעצ ןואג לע רפסמ ורופיס .םייטסטנפ יכה םירבדה תא איצמהל םיחילצמ יבור ותרבחו אוה ,10 ןב קר .םינוש ףוליח יקלח רחא שופיחב הנוכשב לייטל םיכלוה םידלי ,הרדס לכ .ואצמנש םישדחה םינונגנמה ןמ םיפסוא םה ,םבוש םע .Botazavr םשב הרויה הפוקתה ןמ ינכמ רואזוניד ,בוט יכה רבחה תא םמצ

.תושדח תוילגת הלגי ,עדוי ימו ,םיקיחצמו םישדח םיט'גדאג בצעי ,םנוי .סטיבאר חירסמ קחשמה לש תואסריג המכ ררחוש ,הכ דע
.בכור וליפאו ,ןמא ,בצעמ רותב ךמצע תא תוסנלו םתוא םע ןפוד אצוי תו

.רתאב תורישי טנרטניאב םיצר םה ,ךירצ אל םתוא דרוה .תודוקנה בור תא עיקבהלו תוכזל ידכ תושעל ךירצ ןקחשה המ טוריפב םיר .הלהנהה םע ודדומתי םידלי וליפא

.ףיכ תואקתפרהו תויוליעפ םישפחמ ןמזה לכ םה .ומצעל ףיכ אצמי דלי לכ ,םתיא קחשל ונהיי םינבו תונב

:םינוש םירנא' ז לש םיקחשמ שי קלחב
.וישכע עובצ תויהל לוכי הז םירויאה תא לבא ,ץיקה ףוסב קר ררחושת הר .תספדמב הסיפדהל וא ןורכיזב הדובעה תא רומשל ןתינ ,םיריהב םיעבצב ק

.הרוטקירקה ךותמ השדח הנצס רוציל ךכבו ,םתעד לוקיש יפ לע םהירבחו ת

.םהלש בכרה תא ףוסאל םיכירצ םינקחשה לודגל םע דחי .הלועפב ךלש האצמהה תא קודבל ןכמ רחאלו ,הסיטל םיבהל וא םיליגרה םי .רקי ףוליח יקלח ףוסיאו םילושכמ תוענמיה ,תודוכלמ תוענמיה ךות תילמ

.םיניווגניפ םש וארו וידוטסל יבורו יטסאר ואב דחא םוי .החרב העש התואב םירופיצל תואיכ .םיניווגניפ תלבוהל המיאתמה תינוכמה תריצי ,תויחה ןגל םתוא ריבעהל .םתוא ררקל ךיא ןיבהל ךירצ התא ,םח ץיק האלפנ ץראבו ,חרקב םייח םינ .םיגד קיפסמ שי דחא לכלש ךכ ,ןהיתוקלחמ תא ליכאהל שי יבורלו לודגל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more