סימניות
תויאבכ יקחשמ

תויאבכ יקחשמ

.םניחב תיאבכ טנרטניאב קחשמה תא קחשל ידי לע רוביג ךופה .שיבכה תא תוכהל ילב דחא ףא םע ,שיבכה לע ףולחל ידכ ,דעומ דועבמ שאב םוקמה תא סופ .םילגלגל תחתמ גישהל תוסנל בכר ילכו לגר יכלוה הברה ,שיבכה לע .לולכ וניא קחשמה לש ךלש המישמה תאו תוינכותב ,תאז םע .ןמזב המישמה תא רובעל ןמז יל שיו ,םיללכה לכ תא עצב .יתימא סא תוארהלו ,קחשל לחתה .תונברוקה תא רומשל וחכשת לאו ,לוחב ותוא םגר ,תיאבכ לש תובהלה תא תוקשהל ,שא יוב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים שא יוביכ יבכר לפי קטגוריה:

Fire Fire םיקחשמ תויאשמ .תובר תועצה םע תרתוכה תא רוקחלו ,םניחב שא תיאשמ יקחשמ תא חותפל ז .תרחא המישמ אוה קחשמ לכ יכ ,ןמז הברה ןאכ ויחת םתא
.םלוכ תא םילשהל ילב בוזעל רשפא יא טושפו ,םדוקהמ רתוי ךבוסמ דחא ל .ותוא ףלאל לגוסמ היהיו ,שא לש םיטנמלא וארקי רתויב םיצימאה קר .הידגרטה םוקמל עיגהל ףידעמ התא ,השדח שא לע זירכמש הקעזא תוא ירחא

.םייחה תא םג אלא ,ךרע לעב שוכר קר אל סורהל ,דועו דוע תטשפתמ שאה .המישמה םע דדומתהל הסנמ ,רוטלומיס תא םילשהל ידכ שאה תא הבכמ שאה .עצבל הצור התאש המישמה תאו םיללכה תא דומלל ליחתמ התאש ינפלו ,ולש .שאה תא תובכל םירהממו ,והשפיא םיללותשמ שא לש םיטנמלא יכ העידומה .רורב ביתנ ךל ןתונ ,קלח דימ ךירצ שיבכה​​ לע לגר יכלוהו תוינוכמה לכ .ךרדב םישנא ץוחמל אל םג לבא ,ןמזב שאה רתאל עיגהל קר אל איה ךלש ה .םירחא םיילכירדא םילושכמ וא םיצעב תעגל אלו ,תוכרדמה לע עוסנל אל .םיוסמ ןמזב תושעיהל ךירצ הז .תוחתפמ לש שומישה תא רקיעב ךורכ ןווקמ קחשמ שאה תיאשמ לש לוהינ 10 .תולולת תודיריו הבוג שי לבא ,רשי לעופ המידק שיבכה רשאכ תירשפא תו .םימלב ילב ענומ םא ךפהתהל לק הזכ לולסמ לע .ביתנה לש יחכונה קלחל םאתהב תוריהמה תא םיאתהל ןכלו ,ךלש תוינכותה .תונוש תומרב תונולחב תקהובה שאה תא קילדהלו זרבה תא חותפל ןמזה עי

.המיחלה שאב ןומיא רועיש רובעל המישנב שמתשהל ,םירגתא ןיא םא םגו ,

.הלבוהה תא חקול ,ןמזב םירחתמה תאו םתוא ףוקעל ידכ בושק תויהל הסנמ

:תומישמ יגוס
.יאבכ לש דיקפתב דימת אלו ,שאה ןמ םייח ילעבו םישנא ליצהל ידכ םג ך .החטבב םתוא ריסמ ןמרפוס םשמ ,גגה לע ספטלו ,תרעוב הריד תאצל םיחיל .םירחא םיעצמאב ותוא הבכמו ,יוביכ ףטמ ,ילד ,רוניצמ םימ ךפוש ,הבהל .עירכמו ץימא ,היישות רוביג תויהל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more