סימניות
Clank רגחמ יקחשמ

Clank רגחמ יקחשמ

.תקתרמ הלילע םע ונחינ Clank רגחמ יקחשמ .ולש םיקפוא ומכ ןטפקה קראווק ו ספתמו - ףרוטמ טובור לעפמ להנמ םע תקבאנ איהשכ ,ץ .םיביואה םע םחלנ ,םיישק םיששוח םניא עזגה lombaks לש גיצנו ןטק טובור .הנובתו זוע ,ןורשיכה תא תוארהל ךירצ התא ובש ,םינווקמ םיקחשמ קחשל םניח םיעיצמ ו .רזייל קשנ םע םהב תוריל םיביוא תואבצ דגנתהו ,תומד רחב .ןורכיז תבכרה תאו תויומדה תא ףושחל ידכ ,עברו הנומת ףוסאל ,ברקב חצינ רחאל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Clank רגחמ לפי קטגוריה:

ללחב םש יא :קנאלקו םידיקפת יקחשמ

.Insomniac תרבח לש התדובע תוכזב .ירענ תובבל ינוילימ ושבכ הלש הלילעה תאו ,ןשייטסיילפ ינוס רובע יד .תטלקהמ עיגמ קתנלו בושחל תלוכיה םע (Clank) דמחנ דואמ ,שלח ,ןטק ט

.תיללחה ףטח טובורה ,וב םשרנ יאמבה לש תטרופמה תינכותה םע infobot .תויבכוכ ןיב תוניפס הנוב רשא ,Ratchet שגופ אוה םש ,ןידלו ץראה רו

.תוסירהה ןמ חטש םיסיסב תונבלו ,ץצופל זאו ,םהלש םיבאשמה תא ןקורל

.קארד ךמות ןטפק יכ ץפוק שדח עדימ ,תאז םע .תוברק יתש ירחא קר לבא ,ונממ רטפיהל םיחילצמ םירוביגה

.ותוא וצצופו טירואטמ לא לבנה ךלשוה ךכמ האצותכו ,ןידלו לע שחרתמ ע .קנאלקו Ratchet םישדח םיקחשמ רוציל ךל רשפאמש המ ,םיפתושו םירבח ת

.שבד עבצב רצק רעישב הסוכמ ופוגו ,תודדוחמ תולודג םיינזואו ןטק בנז .הביס שי םא וחור תא דבאל לוכי אוה לבא ,ועבטמ בידא אוה .םייחב ולש הרטמה היה הז יכ רמא תויהל לוכי אל הז לבא ,םימח ולש רא .הלודג היוול ול שי ,יאנוכמ אוהש ןוויכמ לבא ,םילודג קשנ ילכ בבחמ 1000 .בג לימרת ומכ וגוז תב לש םייפתכה לע יולת ללכ ךרדבו ,ןטק טובור או .תללוצמ עונמו םיקוסמ ףחדמ ,תוטקר עונמ הל שי .םיסוטמה לכב עונל ול םירשפאמ הלא םירישכמ .תודחוימ םיינרק לש הלועפל שפונה .רידא חוכל הכוז אוהו ,וידימ תופע תוטקר זאו ,ףלא יפ לודג תויהל לו 1000 .סבוה אוה לבא ,םירוביג המכ רובע דיצה תא ליבומ ןמזה לכ אוה .םיט' גדאג לש רכומל יתכפה ,םהל דגנתהל דוע לוכי אל ינאש יתנבה רשא .המרמב קוסעל ךרד אצומ אוה ןאכ לבא .תונדמחהו הליהתה םולח ומכ תוכשומ יתלב הכ תונוכת לע רמש אוה יכ םא 1000 .םיביוא לש תופקתהה ןמ החוד תויהל בייח רחבנה ותה ובש ימניד הרויה .ןורכיזה קחשמב תונומת גוז לכ םירהל ,םייסת רשאכו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more