סימניות
ןונק רזיל יקחשמ

ןונק רזיל יקחשמ

.םיבינ תוורפ ,תונרק םע תוצלפמ לש הרבחה תא רוגסל לכות .תינטשה הליבחה תא ללדל ןמז הזו ,ידמ רתוי םה .והנשמל דחא קלחמ ענ ,ישפוח רזייל חתות רובע םינווקמ םיקחשמב קחשמ התא םא תולקב ה .המר לכב עורה לכ תא דימשהל םהלש ןויגיהב שמתשהל עיצהל שגרמ ךשמה יטרס רפסמ .הליער תלוספ םינסחאמה תויבח תועצמאב לזרב ץוציפה תוחול ,םינבאב םתוא קורזל ,תצלפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןונק רזייל לפי קטגוריה:

Games ןטשה :חתות רזייל Fun

.דואמ םיירלופופ ויה אל הלאכ םיפסוא ןכלו ,םישנא ברקב ררועל םרג אל .הרכהל וכז רודיב לש גוס הז ךיא ,קתרמ רופיס ךותל וגורא לבא ,םינקח .רובעל לכות אל התא ,יביטקרטא שיחרת לע לכתסמ התא םאו ,םייגול םיעו

.םידשה ףלא ידי לע סלכואמ רשא ,יתימא םוניהיגב דובעל ךירצ התא יכ ,

.הבע תכתמ תרשרשב ךותחל לגוסמ הלש רזיילהש ,תיקנע הנקתה םתלביק הז .היתחתמ בשוי ןטשה תא תצחומ ,הבע ןגוע תרשרש ידי לע היעשהב תקזחומ

.רבע ומכ רכומ חדקא רזייל קחשמה תמר תא ךכ ,םיינרק רוצי לכל עיגהל

.לוהינ לע תונטק תוצע שי רבוע לש ךילהתב רשאכ ,ןומיא תויהל לוכי תו

.תומישמ רבוע ,יאמצע עסמל אצוי התא ,הלאכ תוטושפ תוארוה דומלל ,רזי .םידש השימח דע השולש ךותמ תחא היירי םע סורהל םישל ןתינ םיאנתה ,ה .עירכמ הייריה תא תושעל זא קרו ,םהיניב תוציחמה תא סורהל ךרוצ שי , .האצותה תא גישהל עייסי תולועפ לש תרשרש וליעפיש םירישכמה דחא לש ה

.תופיצרב תומר המכ לע םיבכוכ השולש חיוורהל םגו ,שדחמ הלעפה אלל הנ .רזייל חדקא םניחב ןווקמ קחשמ לש תיחכונה המישמה םע דדומתה התא בוט .ירשפאה רתויב הובגה ןויצה הז ,השולש לבא ,חיוורה תויהל לוכי רשא , .תורתוימ תועונת ושע אלו ,רצק ןמזב םתשגפ םא םיקפנומ םה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more