סימניות
Chhota Bheem יקחשמ

Chhota Bheem יקחשמ

.הלשמ םירוביג שי תוברת לכב .DHOLPUR ודוה זוחמ לש תינוידבה הכלממה לש יפואה תא ריכהל ןמזה עיגה .Chota Bheem םניחב תשרב םיקחשמ קחש חותפ - לק הז תא ושעת .הנגהל םיקוקז הלא תא ליצהל ךישמהל תנמ לע ,דסחהו הלוצאה תמשנ רמשנ Chota ןיידע ב .ץורימ ,הציפק ,הציר תויורחתב עובק ןפואב םיפתתשמה ,ליעפ דואמ אוה םיקדבנה .ןשי ןוכתמ תגוע תופאל ןכומ ,םיחבטה עבוכב חבטמב תיתועמשמה תומדקתהה תא שיחממ הז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Chhota Bheem לפי קטגוריה:

Priklyucheniya קחשמה Chota Bhim

.הלש תוקיתעה תורוסמה םע ישגר דואמ ריהב ,גירח םלועב יפוריאה להקה רובע .ינוידבה םלועה לש םישדח םיקפוא תחיתפ ,היצמינאה תא םג תוארל ןתינ וז הנוכת

.רמגה תא חצנל לוכי אל דחא ףא הכ דע ךא ,תדמתמ תודגנתה תמייק תוצובקה יתש ןיב

.תויח לש ןורטפה לשו םילוחה לש ,םיינעה ןגמכ םסרפתה אוה .רתויב עירכמה עגרב קר ררועמש הלש םיהדמה חכה תועצמאב ,ןיבי אוהו ,Chota סחייתהל .תולודג תויומכב ladus בוהאה לכואה תא גופסל בייח דליה ,התוא שדחל ידכו ,תוריהמב .םיינוציק םיבצמב אוה ,וז הטישב טקנ ול שיו ,רידנ הז לבא ,בונגל ךירצ התא םימעפל .םיביואה םע ברקה ךלהמב ירזכא תויהל לוכי לבא ,ךרו בידנ ,ועבטמ .תורחאה תונבה בל תמושת שידקמ אוה םא ,תיאנקו ,דליה לש ויתואקתפרה לכל הבורק איה .םירחאל רוזעל ידכ תשמתשמ איה יכ םיבר תונורשכ הל שי .תשקהמ םג הרוי – ןוגכ ,םימיוסמ קשנ ילכ לש ןיוצמ עדי חיכומ וישכעו ,יתוכלמ .אלפנ רומוה שוחב ןחינ זירז עיתפמ ןפואב .בצמה ןמ תאצל ול הנרוזעת הלאה תונוכתה הז ,היעבה תא רותפל ךרוצ שי םא .ליעפ קלח חקול ladus, Jaeggi דוע בונגל ךירצ התא רשאכו ,םייח ילעבו םישנאל עייסמ .תוקידב הברה ריבעהלו ,דליה דיל הז תא הארת ,םיהב Chota קחשמה ךלהמב .תונדחפ האנק אלמתמ רבכ הז לבא ,רוביגה הנשב רגובמ אוה .ישיא חוור ידכ עדיב שמתשהל Chota תננכתמ איה יכ תובורק םיתעל עמוש אוה   .םירחא םידליל גועלל םגיהנמ יעפשומ ןכלו ,םולכ תושעל םילוכי אל םמצע   .ךרוא ץופקל ,תינוכמב גוהנל ,לולסמה לע תורחתהל ,לסרודכו טקירק ,תשקו ץח ותיא .הדש יקוהב ,םיידי תדרוה ,חנצמ םע ץפוק וילא ףרטצהל םכתא ןימזמו ,ןמזה לכ םהלש תו .ינבצע רתוי ,רתוי קזח ,רתוי ריהמ תויהל התרטמו ,ןאכ רמגנ אל הז לבא ,החמש אוה ןט .הרבחה לש ריעצה רוביגה לש קלחל ךפוה התא ,םיהב Chota קחשמה תחיתפ .םיפי םידגב תריחב ,ורבח לש םבל תמושת תא ךושמל הסנמש Chhutki תרבח תדלי תא םיכפו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more