סימניות
ורמילק יקחשמ

ורמילק יקחשמ

.ןווקמ םולשת אלל קחשי רשא ,ישארה רוביגה אוה - רוחשב ףוע אוה ורמילק קחשמ .יצחו הפילקה תא ושאר לע שבול ןיידע זא ,םהיחא ברקב גירח עבצ הצקומ הז רבכ סומוח .לבלובמ דחא ףא םע רוביג - םיכסמ .תפכא םג אלא ,הלש הארמה קר אל ,רוקמב לבא .םינווגמ םג ,ותיא םיעלקה קחשמו ,ןרקס דואמ ורמילק .םיעזגה ידכ םיסוטמבו תוינוכמב העיסנ ,תוריהמו ןורשיכ איבמ םג אלא ,םיהז םיטקייבו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ורמילק לפי קטגוריה:

Igry הקתפרה :ורמילק tsyplenka

."םינבל םיברוע"בשחנ להקב תטלוב ימו .ירמגל רוחש – ךפיהל אלא ,ןבל אל אוה רוביגה ,ונלש הרקמב .תוריעז תושמש ומכ ,בוהצ ףוע יכ ונדמל רבכ ונחנא יכ ,ןווכתמ ינא המל ןיבתו ,רוחש .רתוי שיגדהל הטונ אוהו ,ולש תוידוחייה ןיבמ
ומצע רוביג .panamkoy ותוא שמשמ רשא ,ושאר לע הפילקה רטפיהל רהממ וניא אוה ,הציבמ ועקב .תיעבט הסחמ ןגמ אוה ריווא גזמ לש הלא תוכופהת – םשגל המחה שמשה ןרק לש דחפ .היצמינא הרדסב היזיוולטב הנושארל עיפוה ורמילק
.1975 רבמטפסב ומלוצש םיקרפ 47 קר םסרופו ,1974 תנשב היה הז .ךלש תואקתפרהה בהא להקה ,עבצ םע החפשמב דיחיה ,רוחש חורפא .םהירבח לש הרזומה ותוישיא תא םג אלא ,עבצ קר אל הנוש היה אוה

:םירנא'ז לש רחבמ םיגצומה ורמילק קחשמה ללגב אלא ,תורזומ תועפות תא חנעפל .תוליעפ תולועפ םע םיקדבנב הארנ אוה תחא םעפמ רתוי .הסיט תונמא תא דמולו ,סוטמה ןטבל שי והשפיא אוה .הדלפ רופיצ תטילש תמכח תא דומלל ידכ ךתרזעל הווקמ אוה לבא ,הגהה דיל החוטב אל הש

.םיננעהו םירודכה ןיב ןרמתמ ,הלודג רופיצ ומכ ףועל דומלל ךורא םולח עצבל ורמילק ת .תוחפ םירומיה ורמילק עזג ןיא .םויסה תדוקנל םדוק אובל הסנמ ,המידק ותינוכמ הטונ ףוע ירחתמ םע דחי .םייניצר םירחתמהו ,ךבוסמ אוה שיבכה .תוחוכה תא בשחל אל התא םא ךפהתהל לוכי התא ,תע לכב

.רוחש חורפא םע הסרגב וישכע גצומ סירטט ףיכ לע בוהא בר ןמז רבכ הז .תודוקנ םכל איבמ ,ומלעיי םה וירחאלש ,ההז לצב תובכש תובגל תנמ לע ליעפ ןפואב םתו .סירטט לש תירקיעה הרטמה אוה ,ותוא רומשלו ,יונפ םוקמ אוה הדשה דע ךשמיי קחשמה

.ךלש תיתוזחה הסיפתה קזחלו קודבל ךל םירשפאמ םה .ךליבשב ןוכנ אלה דצב םילעפומ םה ךא ,םיפלק תוכורע תורוש המכב .תרחא הנומת לע קוידב רוזחל הווש הזו ,הנומתה תא הארת התא ,דחא לכ לע הציחל ידי ל .ףרוע תונפהל םג חותפ ,יוגש סיטרכה לע ץחול התא םא לבא ,אוצמל ידכ יחרכה הז .השדח המר ליחתהל ןכמ רחאלו ,םהלש גוזה םיאצומ אל תונומתה לכש דע חותפ ראשיי יואר

.בהא ספוט תריחב – תודוקנב תעגל רמגה ינפל תויצלופינמ המכ תושעלו ,הטילש תו

.תויהל לוכי אל יללכל םיישק זא ,םלוכל עודי דואמ אוה הזה קחשמה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more