סימניות
ט

ט'גדאג םיחקפמה םיקחשמ

.חקפמ ט'גדאג םניח ןווקמ קחשמב הז םע קחשל לוכי התא וישכעו ,הרוטקירקה לע רכז Cop .שוחנו ץימא ראשנ לבא ,םהלש הליחזה עיתפהל םימעפל ,םיעשופ לש ליבשה ךישממ אוה בוש .המכח תינייחא ינפו ט'גדאגה בלכ ןמאנ חומה דצל .ויה אל םה ימומרע המכ הנשמ אל ,םיביואה לש ויתובקע לע תולעל ךרד אוצמל טלחהב ןוו .םיירוקמה םיעבצה תא רזחשל הסנמ ,תונומתה תא עובצלו תויומדה תוריתס אוצמל ,םילזאפ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ט' גדאג חקפמה לפי קטגוריה:

detektiv הידמוק :

Igry חקפמ ט'גדאג 1982 זאמ עודי אוה .eponymous היצמינא תרדס הנושארל עיפוה הזשכ .האבה המישמה םע ולש Quimby סוב קתפ תימצעה הדמשהה לבקמ ט'גדאגה רשאכ ורטמ ריע לש .רפוט הנוכמה ןיידע ,ואלק ר"ד ידי וכיספ דיגאת חווטב קבאמל דעונ רוביגה לש הדובעה .םלועה תא דבעשל םלוחש םיקיזמ ןעדמ ,ינדגוב ,עשורמ הז ,הלאכ םיבצמב אוה ,ןכ ומכ .םירבחה לש הרזעה תאו ,ותושרל םידמועה םילכה לש םלש לנסרא תועצמאב ,תאז תרשפאמ הנ .יטנגיליטניא בלכ חומ חקיפ ,ולש תינייחאה ינפ לש רוביגה בורק
.םירחאל םורגל ,םמצע תא ליצהל תונמדזה האצמ דימת לבא ,השק בצמל לופיל קר אל םה ,ת 1999 תנשב רשא ,תירלופופ תומד ןיינעמ ךכ לכ ךפה ט'גדאגה 2003 תנשבו ,אלמ ךרואב יתלילע טרס multserialu – ידי לע הרונ לווקירפ .ךשמנ .תיתחפשמ הייפצל שלב ,הידמוק ,תואקתפרה :ירוקמה רנא'זה תא ורבע אל םיטרסה ינש .תילנמונפ תלוכי שי ,םסרופמה שלבה תא רוכזל תרדהנ תונמדזה וזו ,םידלי לש להקל םיע

.ותדובעב ול רוזעל ידכ הלאכו םירישכמ לקשמב דיוצמ גרובייס ,ליגר רוחב אל אוה .םיקוחר םיאשונ תדיכל ,לעמ םיכורא םיקחרמ חותמל לוכי – הברה םה ןועשה יגוחמ .הנתשמ לוחכ עבצב םייסנכמו רוע תופפכ ,הרותית לעב םשג ליעמו רופא עבוכ שבוח דימת .םדאה תא עיתפהל תלוכיה תא ,יביאנ אוה ,ןויסינה תורמל ךא ,סותפ אלמ ןכלו ,ומצעב ח .טלתשמ ולש םינפ לוער בלכה לבנ םירבחה ינש לע לח Clos םייומס םילגרמ ,אמגודל .ול רוזעל ידכ הביבסב םיט'גדאגה םע דבוע הז .םיעשופ רחא בוקעל ידכ רפסה בשחמ - שמתשמ ןותיעה .ןקתומ רישכמה ןהבש תועשה תרזעב רשק רמוש םג חומה םע .ולש טקלטניאה ערוג אל הז לבא ,רבדל לוכי אל אוה .הלש ןוראווצ תבלתשמה רדשמ תועצמאב ינפ םע רשק לע רמושו ,תויחמומב םינפ ילוער ,תו .ץימחהש קסעתהל המב ,לעבל רוזעל ןכומ דימת .לזרב תפפכ ודי תא קר תוארלו ,םיעלקה ירוחאמ רתתסמ דימת .Mad יוניכה תא תפטלמה דיה םע דמחמה לותח האצותכ .הארמה יוניש םורט ,ןייצמ Destruct ימצע חקפמ תודובע תא ןתונ הז יכ .רתויב בוטה דבועה הז תא לקוש ,םיט'גדאג חבשל דימת .ךלש ןורכיזה תא קזחל תונומת לש תוגוזה לכ תא אוצמל לכות ,תאפרמב םייניש באכמ רטפ .ביואה חנצמ קחרה – דורשל הדיחיה ךרדהו ,םחר אלל עקרקל ברקתמ ,םיימשב לפונ .ךופהל תומדה לש תלוכיה תועצמאב ,תודוכלמה תאצל ךרד אוצמלו ,םיטישכת ,סונוב יטירפ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more