סימניות
Feed םיקחשמ Me moar

Feed םיקחשמ Me moar

.המישמה תא אלמל ידכ תושדח תויונמדזהו םיכרד שפחל ךירצ התא ובש ,םיקחשמב ףיכ לש ר .ןמזה לכ םיכבוסמ םה יכ םיבלשב ףולח הנהנ ,ישפוח תויהל לוכי דימת םתוא קחשל יכ ךל .תצלפמ בער דימת לבא ,תדמחנ איבה תודבעמה דחאב .תודרפומה תולוכמה הלולכ איהש םושמ אלא ,םדא ינבל םינכוסמ ,ילזונה רמוחה תא ןיזמ .ןיזמ תבורעתב טבמאב ותוא םישל וא תיבחה תא ךופהל ידכ םינונגנמה תא קיסעהל ,רוניצ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים moar יתוא ליכאהל לפי קטגוריה:

Igry טעמכ :יתוא ליכאי igry

בערה .עדמה תדבעמ לש וברקב ודלונ תוצלפמ םה יתוא ליכאי קחשמ .תינתבערה תצלפמה אל אוה יכ תואדוב םיעדוי ונחנא לבא ,םייוסינה לש האצותכ תורקל ר .םהונו חווצ ,קנע החוורל חותפ הפ םע וירחא ףדור םיכפוה ,םיאנכט ודיחפה הלחתהב תוצ .לוכאל םיננחתמ טושפ ןפוד יאצוי ירוצי לבא ,םתוא לוכאל םיסנמ םהש ובשח םישנא .םמעשמ תצק םהלש ןובאיתה תא לבקל ידכ תוצלפמה תא ליכאהל עייסמה ילאידיאה יתנוזת ר .הז ךרוצ לע תונעל ןכומ תויהל ךירצ התאו ,שדחה – ושקבתי םה הרהמ דע ,בר ןמז

.ולש הפה רועפ תצלפמ ינוליס הרוי תפילח יאנכט תשיבל יכ הדבועה םע ליחתמ לכה הז לב .דעיה לא תוישפוחב שי לוגס רמוחל סרהיהל םיבייח םהו ,םילושכמה םה ןיבל ןיב

.יתוא ליכאי קחשמה לש רופיסה תא הנבו הז שדוחב

.לכוא םע המלש היטבמא םיבור םיאור ונא רבכו הדבעמל ףסונב ,תונוש הנייהת םג​​ הקפסא .האלמ האנהמ םדרנ התאש דע רתויש המכ לוכאלו ,לכמה ךותל םילפונו ,םרזה יפ תא סופתל .בער ינשה דצה תא ליכאהל תוסנלו אבה בלשל ךלוה התא ,םינשי הלאה תוצלפמה דועב 100 .רבוגו ךלוה זאו ,הנטק ,ןמזה לכ הנתשמ םרפסמ

:התושרל םידמועה םילכב שמתשהל ידכו ,תינויגה הרוצב גהנתמ התא םא ידמ השק .ברועמ היה ,ןוזמ תטילקל רושקש המ לכ .דליפראג לותחה תובקעב רוזעל לוכי התא .תדרל לוכי אל רקובב הליחתה םעו ,םירבכע יפדור ,הלילב טעמ ןשי אוה .טעמ םתוא תא םירהל זאו ,םייניעה תא המצע םע הז תא התש אוהו ,הפק סוכ ול עצה .רע לותח רחא אלמ דועב ,רתוי בוט דובעי אבה עיבגה .ןיאפק לש םימזגומ םימוכסמ גגה תא אשי דליפראג הרהמ דעו ,םישדח םיקלח ךופשל הכישמ

.םיבמוז ידי לע םינגרואמה םירבקה ןיב הדעסמ שפחל ,דחוימ והשמ הצור התא םאו ,קחשמ .ותונחב דובעל םיצלאנו ,םירצלמה לש הכוז ובנג םה .רתוי זירז דובעל םתוא זיגרהל אל ידכ

.לודגל רשב לוכאלו רתוי םח םד תותשל םיסנמש םישנא לע ףרטה יכ קסעו ,םיבער דימת םה .ףוקתל ידכ תושדח םיכרד איצמהל םהו ,ולדג קר םיפרוט ןובאית יגד

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more