סימניות
Kumba ו Kiba יקחשמ

Kumba ו Kiba יקחשמ

קח את הישגו של המלך, ללכת עם זוג קופים כתרים לצעוד דרך רכושם כדי לעזור לצמחים ובעלי חיים להימנע מההשלכות המזיקות של גשם חומצי, שהפך למדען פינגווין.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Kiba ו Kumba לפי קטגוריה:

םיפוק הקתפרה :Kumba ו Kiba קחשמ

.רוזעל םיחמשו תואקתפרה םיבהואש םיפוק המכ ריכהל דמול התא Kumba ו Kiba קחשמה ךלה .דחי שדח םוסרפ עסמב םיחלשנ דימתו הדרפהל םינתינ יתלב םה
.סיטרכ תוסיפ ריבעהל ,הגרדהב םהב טולשל לכות .הקינאפ רכמתהל אל ,רתויב תורומחה תויעבה תא תוארל ,תוכייחמ דימת תויומדה המו דמח .המישמ לכ םע דדומתהל םהו ,תוזירזב ררבתמ ךכ לכ םהש המ לכ ללגב הארנכ .ךקלח לע לפנ םעפש ,םלוכ לש המיהדמה יכה הקתפרהה תא אצמתו ,Kumba ו Kiba קחשמ לש .ויניתנ לפטל ךיא ,בוקעל המגוד םיגיצמ םה .םלוכל רוזעל ךרדל ישיא ןפואב ,תומוהמ ויה ןחטשב רשפאת אל םירוביג .םיקורי תויהל םימשגהו ,יזירפק אוה עבטה לבא ,המל עדוי אל דחא ףא .םלעיהל רוזאב הייחמצה לכ הרהמ דעו ,םתוא גרוה ,םיחמצ לע תולפונ תופיט .יצמוח םשג ינפמ רתתסהל םיחרפו םיצע ,םיחיש רזוע ךרדה לעו ,ןיווגנפ הדבעמל ךלהו , .הביבסה םע רשקתלו עונל םהל םרגש המ ,םיצפח לע ץוחלל רבכעה – ידוסיה Kumba .םיחמצה ונהיי םעפה אשונה המ שחנל יל שיו השדח הדובע לש בלש לכב
.תרתוכ יילע טשפתמ ,היירטמ תחת הלימ ןבומ אולמב תוינמח שוב ריתסהל לע היהי רשג חו .ועסמב םילבקמ ויה םהש ינפל םירוביגה רשאכ ועייתסי םג ורתונש םיחמצה .ףוק יאה יבשות לכ תא ובנגו ,עגתשה וישכע תרשל רשא ,תודיחיה .םיאשונ רחא שופיחב תכללו ,Kumba ו Kiba קחשמה תא חתפ .דחי דבוע יתוכלמה גוזה תאו ,ליצהל ידכ תופיחדב םיקוקז םה .הדנדנ הנוב ינש ,רשגה דרומב דחא דועב
.חרקה תרעמב ררגו ,הכלמ וספתי אלו ,ךבוסמ וחיכוה םניא םיררקמה דחאש דע הזב הז םיר .תודיח רותפל ,המידק תכלל ךישממו ,עתפוה אל לבא ,דבל היה ךלמה .שע ,דופיק ,רבכע ,םתמדא – רופיצ יבשות לש דחא ותוא ררחיש ךלמה ,רחא ררקמ ת .רתוי םיער םיביוא עונמל הסנמ אוה יכ םא ,רוזעל לכיש חמש היה אוהו ,ול בושח םה םי .הזו רבגתמ לבא ,גלש שיא םע וליפא ינפב דומעי אוה .םיימומרע םיניווגניפ Kumba – ו Kiba קחשמ לש ירקיעה - יטנאה רוביג אוה המי .הרכה תרסוחמ התייה איה לבא ,ותכלמ קנע ררקמו ינרופיצמ טלמיהל וחילצה
ךלמ .םייחה ףוק תא ליבוהל עייסת ןכו ,הכלממה לש םיררחושמ םיבשות ואובי תוסנכהה לע .ןיווגניפה תא סופתל ךלהו ,דחי ונלש גוזה ,בוש .Kumba ו Kiba קחשמה ךלהמב אלכל ךלשוהו יבשב היהי הז – קדצהמ טלמיהל וניא ל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more