סימניות
ץראה רודכ םיסופת םיקחשמ

ץראה רודכ םיסופת םיקחשמ

.םימ תותשלו חצ ריווא םושנל םילגוסמ םניא םישנאו ,ץראה רודכ לש תיגולוקאה תכרעמה .ללחב םירזייח שפחל םיכישממ םה ךא ,תוכסמה תא דורשל הסנמ איה הרתונש תושונאה .עוגנה רוזאה תא רוקחל םירוביגה רוזעלו ,םניחב קחשל עיצהל המדא ושבכש םינווקמ םיק .היגרנאו םייח ,ןנסמ רפס בוקע .םירחא םיישומיש םיטירפו קשנ ,םירומיש ,ףוליח יננסמ ףוסאל ,םירחא לש םיסיכה תא ךפ .לק דימת דחיו ,רוביגה ופרטצי םישפחמל רתוי בורקב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ץראה רודכ סופת לפי קטגוריה:

.ץראה רודכב ורקיב םירזייח יכ הדבועה םע ליחתה הז .םיילרנימ םיבצחמב רישע ,םלועב תויחל ידכ קיפסמ לזמ רב רשא םייביטימירפ םירוצי םי .םתוחכונל הדבועה תא ריתסהל הלוכי אל רבכ הלשממה ,םג הררבתה הרזה הלועפה רשאכ .רזייל יבורב םישומח חטש םילייח לש םילורטפ שי םוקמ לכב תובהלו הברח ריעה .תינלטק תויהל הלולע רשא ,העיתרמ המישמ וניבל התאש ינפל .הדחכה ףס לע םה ןכלו דיספהל המ היהי אל םעה לבא .תובמוקטקב דורשל רשאמ דובכב תומל ףידע

.ןמזה לכ תקפסא תא שדחל ץלאנ אוה לבא ,זג תכסמ לימרת ,קשנב דיוצמ םכלש תומדה

.רידנ וכפהש םיישומיש םיטירפ ידירש תא אוצמל לוכי התא חותפה בחרמב השינ תאו ,רדח .תיתיזח הפקתה רשאמ ,רוחאמ עתפ תפקתה לש הקיטקטה תא רוחבל ףידע הזו ,םינכוסמ םיבי .השובכה המדאה לש ותריטפ קחשמ המכ תומב לע ול הנעייסתש תוידוחיי תויוכיא עיפוהל ר

.רבד םישומח ,וז ףרוטמ םלועב טטושל םג םישנא ילוצינ רתוי אצמת ,תובוחרו תויונחה , .היעבל ןורתפ אוצמל ידכ דחי תונטק תוצובקב ודחאתה .תוכזל יתימאה יוכיסה ,הסופתה עקרקה תא קחשמ ידכ ךות היהת התאש לככ .ותניפס לש םינוש םיקלחב תועוטנ רשא הרזה התיכה םע תושיגפ לע םג לח הז

:םירחאה םישקמ תועצמאב םיצחה ידי לע תטלשנ
.תכלה בכוכמ ביואה תא שרגל ידכ תושונאל רוזעל ,הזה עדיב םישומח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more