סימניות
VEX יקחשמ

VEX יקחשמ

משחק מקוון גיבור קנטר מוכר לחובבי הפארקור. זה החבר הוותיק שלך לסטיקמן, ועכשיו הדאגה שלו - לשרוד בתנאים איומים. אתה תהיה חופשי לשחק, ללוות את הדמות במשימות שבהן הוא מטפס על קירות, קופץ קוצים, מנסה להתחמק מהמלכודות, שוחה או עף באזורים מסוימים. כל צעד עשוי להיות האחרון, אם תתעכב. משחקים, יוצרים מופע מרתק עם פעלולים, העובר בין הנקודות המסומנות במסלול. כשתעברו כולם יוכלו להגיע לשלב הבא, שיהיה תלול עוד יותר מבחינת הסכנה של מבחנים חדשים.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןֵּבְצַעְל לפי קטגוריה:

םייחה לש תונכוסמ יאוול –

רוקראפ .הבוגב םילושכמ לע רבגתהל ידכ ,חטשמ לכ לע ספטל ורזע םיטקייבוא שומיש אלל וז תונמ .םייח חרוא תיפוסוליפ וז העונת וכפה םישנא .ותביבס תא קר אלא ,רוביצל תוארהל ליבשב םוקמ ןיא .העונתל דחפ קורזלו םמצעב ןימאהל םיכירצ ונחנא יכ ,תמאה תא םידמול תופיקתב ,בר ןמ .המישנ ומכ תויעבטב אב לכה – העונת לכ לע בושחל קיספמ אוהו םדאה לש םולגה לא .רוקראפ תותיכ לש הנכסב טיעמהל תונרע שילחהל רשפא יא לבא .בר הבוגמ לופיל לוכי התא ,ןוכנ אלה דעצה תא תושעלו הזיחאה תא ררחשל ,רעופ םא .עטקה לש תובכרומה לע הטעומ העפשה שי ףיכ תמרופטלפ הזה לדוגה לבא .תומל ילב ,דיב ריוצמ ןטק שיא םע םיבלש לכ תא רובעל לוכי דחא לכ אלו ,דובכל םייוא .ןקתומ ךלש דחוימ רטמה לש םתומל הריפסל תאו ,תובורק םיתעל תומת התא יכ םיחיטבמ ונ .בוש לשכנ קרפה תא רזחשל לוכי דימת התאו ,שממ לש הלבח ךל םורגי אל ךסמה ,תאז תמוע :תודוקנ המכל תחפומ תויהל לוכי הז ,VEX קחשמה ךלהמב ברועמ תויהל רשאמ ,םי .VEX קחשמה לש ךילהתב ליחתהל ךרוצ שי ,רהמ רבוע הזכ אווש גצמ .הנכסב רשאכ ץיפקהל וא ףפוכתהל ,ריק לע ספטל ,קולבל קולבמ ץופקל בייח רוביגה .השדח ךרד אוצמל ידכ ,ונממ םלעתהל ףידע ,השק הפוקת רובעל רשפא יא םא .םוהתה ףס לע ןוזיא ,רתיימ לע החיתמ ינמיס ,ףיעהל ילב השוע אל התא רשאכ ,קצומ םיט .םיוסמ ןמז שירפהל הז – לש רבעמה תא בכעל לוכי אל התאש חכשת לאו .טירפ לכ לע ןמסלו וק רובעל ,לשמל ,םהלש הדובעה יאנתב VEX קחשמ לש הנושה הרדסה 10 .קוריל םודאמ עבצ תונשל םילגדה ,םתוא רוקיב רחאל .קזח םודאל שלח לוחכ םע הדיבכה חוכ תא תונשל ,תולקב ךכ לכ התא םאו ,תורדגה המכ תו .ויתועונתב לבגומ היהי שלחו תוהובג תוציפק עצבל לוכי שלחה דיבכה רוביגהש הדבועה ל .חיטש תפצר ,הלעמלמ םילפונ ,תומוחל ץוחמ עוקתל םילוכי ,דחוימב תולודג תויומכב םוק .תוינדגוב תודוכלמ לש השדח הרדס קורזל םמצע םה לבא ,VEX קחשמ לכ לש תומרה תא קר א .המוח לע ספטל לוכי אל אוה םא ,רוביגה תא ליפהל לוכי אוהו ,אבה הבוגל גניטפיל םיר .הנימא הכימת אללו ךובמה ךותב עונל לק אל
הז .האבה המרל עיגהל הקלח ההובג הרהנמה ספטל ,ירשפא יתלבה תא תושעל ידכו ,איצמהל ךרו .הזה עגרה ףולח םע ליחתהל תומד לש תוומ לש הרקמב דצל ןומיסה תבית לע רומשל דפקה ,

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more