סימניות
םירואזוניד יקחשמ

םירואזוניד יקחשמ

.םניחב קחשל רואזוניד םינווקמ םיקחשמב קחשל םינמזומ םיירוטסיהרפ םי .ועבטמ ןרקסו בידא דואמ לבא ,עבטב רואזונריט - ידאב קוניתה תא שוגפ .ןמזב תבכרב ותיא עסנו ,םיפפועמ םירואזוניד ,תודונרטפה ידי לע ץמוא .תוסיטו םיעזג ,תוקישנ םע תוניצס ,העיבצ הכחמ התא .םיהז םיסיטרכ שפחל ,ןורכיז םינומיא לעו ,תופיצרב תויומד שולש םישל .שרגמה לע הארת רשא ,םירואזונידה לש ראתמה יווק םע םיאתב ףילחהל ,י
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים רואזוניד תבכר לפי קטגוריה:

Games

רתויב ןרקס רובע תבכר רואזוניד .ריעצה להקה רובע םירואזוניד לע היצמינא תיאקירמא הרדס אצי 2013 תנשב .םניחב הז רובע דימ ורצונ תבכרה רואזוניד יקחשמ תאו ,Karusel היזיו

.רתויב לודגה בשחנ רואזונריטה עקרקה לעו ,םיב החש plesiosaurs ,םיי .הרקמב עיגה אוה םש ,Pteranodon תחפשמ ידי לע לדגש ,ידאב Tyrannosa .תרומשמ םמצעל וחקלו ,לרוגה ידסחל ידאב תא בוזעל ולכי אל םה לבא ,ם

.הלש עסונה היהנו ןמזב תעסונה תבכרה לע דמל אוה .םינוש םיגוסמ םירחא םיעסונמ םג ומכ ,ותא שגפשכ חצנמהמ הברה דמל או .םינוש לודיג יתבבו תופוקתב ושענ תוקספהו ,םיכורא םיראווצו םימ תופ .קחשל תבכרה רואזוניד קחשמהמ ונהיי םידליהו ,םירצונ קחשמה ירצומ ,ה

.תולודג תואטל לש םלועה לע תעדל הצור ימ - המל ןרקס והז .הבוגמ םלועה ידאב תא תוארהל וא םיריבע יתלב םירוזא לעמ סוטל ידכ ו .םיגד תומוקמ אוצמל החפשמל רזוע אוהו ,הדח הייאר ול שי .קורי עבצ הל שיו אמא ומכ תיארנ איה .החפשמה ינב ראש תאו ומצע תא גיצמ אוה ,שדח רואזונידב שגופ אוהשכו .םידיקפת יקחשמו םיקירבמ םיצפח הצירעמ איה .םיקרח רוקחלו דוקרל ,םירוח רופחל בהוא ,ףוסיאב קסוע אוה .הבסל ריכזמ לודג רטנס .הרומו הלועמ הרומ איה אמא .הרומו החפשמה ןמאמ אבא .ויתוצונ תא ריתסמ ,םיעבוכו םודא דופא לש םידמ שבול .םירואזונידה םלוע לע םיפלאמ םירופיס ול רמואו ,ידאב םע דדייתה אוה .רבכעה םע תומדה תא ןווכמ ,רתוי הובג ותוא םירהל ,םיצעה ירתכ תא ספ .ינרקוד חיש וא ןבא תוכהל אלו םוהתל ותוא ליפהל אל ךרוצ שי הז הרקמ .םירואזוניד לש םינימה תא תוהזל ודמלי םה יביטמרופניא םניחב קחשל ם .הדשה זכרמב ראתמה יווק תא םימאותה םיגצומה םיוותה ךותמ רחב .הריחבל רהמל אלו ,יתד תויהל ךירצ קר הז .השדח המישמל ןנוכתה ,אבה גיצנל ןוכנ תרשקתה םא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more