סימניות
לעה רוביג תונב יקחשמ

לעה רוביג תונב יקחשמ

.Betgerlוסוסיק לער ,לריגרפוס ,הנאטק ,ןיווק ילראה ,ןמוו רדנוו ,הרובד :םירוביג ל .םייסאלק םיווק ,םיליגרה םיעוצעצה םע רשוימ הז יכ ,דיימ קחשל לוכי התא ובש ,ירובי .גווזל םיסיטרכ לבקלו תונומתה תא עובצל ,םהלש תונומת ומיאתיש תויומד לש תושובלתב .ףתושמב הברה ךל שי יפוא םע המ ררבל ידכ הקידבהךלהמבו ,תומכחותמ תודוכלממ רהזיהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים לעה רוביג תונב לפי קטגוריה:

הרובג לש םלועב השדח הלימ :תונב יקחשמ

ירוביג .לכל םולש תבש ןעמל םינכומ םהו ,קדצ שוח​​ שי הדליל יכ ,ןגוה אל הז 2015 תנשב ו ,הז לע יתבשח םג הרבחה סקימוק DC -ו לטאמ .קחשמ תודלי ירוביג ךותמ םג ומכ ,םירחא םייסיפ םירצומ ,תובוב ,וקישה םירפס תקפה ,

.והשימ וא והשמ רהד ההובג תוריהמב דציכ תולקב תוארל לוכי התא ,םימשה לא ויניע אשו .תוומלא בשחנ הז יכ ,דחא ףא חצנל לוכי ,םילער שיגר םג אוהש ,חצונמ יתלבו רתויב םי .םסרופמה ןמרפוס לש שרויה רשאמ רחא אל
לריגרפוס .הלש עשרה תוינכות ינפמ רתתסהל השק ביואו ,םוקמ לכמ הרזעל תוקעז יתעמש ,ןויד לע ה .שדחתהל תלוכיה תא רזחשל היהי הז ,ברקה עגפנ וליאכ ,האופק המישנה תא יוטיב ידיל א .ןומה ונממ יתדמלו ,רזוע היה רקו'גה ,ןיווק ילראה
.הדח תונינשו ררוס יפוא ילראה ותואמ ,ךנוחכ .עיגמ דימת אוה ,הרטמ שי רשאכו ,םירוסיאה תא ריכמ וניא אוה .ןגמ דופא איה הפילח ורובע רוע ההכ רוביג תרובד –
.תולמשחתהל םורגל לולע ,ריהמ ,זירז הז ,הלודג הבושת הל שי
Poison Ivy ןכוסמו הפי אוה. .םיליער םירמוחו םינוש םילער דמעמ הקיזחמ םג איה ,תחא העיגנב גרוה הז .רפסה תיבב םירועיש תמיחל םיארומסו תוברחב םידמול לבק דליכ הנאטק
.בהל קשנ תריבג תישענ איהו ,וברקב ותמשנ תא הבוש ,םיביוא תוכהל ,הלש ברחה Betgerl – רתויב יטנגילטניא תאו ,ןמטאב החפשממ עיגמ. .הרק הדלפה שמתשמו םג הרוי אוה ,תמלשומ תרבדמ איה הטארק .בשחמהמ שורדה עדימה תא לבקל וא ,הנוש הרוצב דובעל התוא חירכמ ,תולקב דדומתהל הקי

:םיפסונ םידעילו םירוביג קחשמל שבלתהל תונבה הכחמ התא .םילושכמה לע רבגתהל ידכ הניחבב ,םהמ דחא הריחב .םיסונוב הברה םג לבא ,תונכוסמ תודוכלמ ופסאתה ,השק קלח הנה .תורחא תורצו ,םיילמשח םינעטמ לקתיהל אלש ,םיפסונ םיישומיש םינטק םירבדו תועבטמ ף .םיטנדוטס ברקב ןייטצמ דימלת לוגע תויהל ךפוה אוהש דע ,ולש םיעוציבה תא רפשל הצור .םירוביג שבלתהל תונב םיקחשמ לש דחוימ ןווגמ ןיכה לבא ,תונב תחא םע םמצע תא תוושה .ברקה הדשב וליפא רתויב הרגמ תויהלו ,הנומתה תא רומשל הכירצ הרוחב לכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more