סימניות
םיקחשמ םוטנפ ינד

םיקחשמ םוטנפ ינד

ניסויי מעבדה ליצור הרבה יוצא דופן, והתוצאה של מישהו חייבת לשלם. דניס היה הקורבן של אב מחקר, ועכשיו הוא חצי-רפאים. הוא פתח את מציאות אחרת, והוא הבין שהוא צריך להילחם במפלצות, שדים ומפלצות אחרות המשפיעות על חייהם של אנשים. כשאתה משחק פנטום דני משחקים ברשת בחינם, לא רק כדי לעזור לו במשימות. ב -14 שנותיה דניס הפך אמיץ ונחוש. שבו יש איום חדש, הוא ממהר לחסל אותו, ומאפשר לו אגרופים. תמיכה הגיבור הופך את ההישג.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 11)

משחקים דני פנטום לפי קטגוריה:

רחאה םלועה םע המחלמה :םוטנפ ינד קחשמ

?אל וא והשמ רבעמ םייח שי םאה .תורורב תובושת אל לבא ,ןורתפ אוצמל ןוצרה ייוסינ יכרוע ינעדמ .םהיתונויער תא קורזל עונלוקו תורפס ,תונוש תויצלוקפס שי הז סיסב לע .םיאפר בצמל רובעל תונמדזהה תא לביק אוהו ,ףוג תורסח תוחור ידי לע סלכואמ רוזא ם .םוטנפ ינד םירוהה תוסנתהל ולחה הלאכ תויונמדזה רובע
הביסה .וכותל לטרופ וחתפנ אל ןיידע ,רחא םלוע לש ומויקב םג םינימאמ אל םה ,םינעדמ תויהל .םיאפר ךותל הקצומה הנידמהמ רבוע ,יאמצע ןפואב הרוצ תונשל הלוכי איה תעכ הנירק יד .הרזומ תבשחנ איהו ,שמתשמ וניא אוה ,רפסה תוירלופופה
.שפיטה רעונה םלעתהל לוכי אל התא ,םירבחה רפסמ רשאכ לבא .חורה בצמ תא סורהל הלודג תוחילש – עיפוה ינד

:ןורשכ שי הנהנ ,חורל ךפוה אוהשכ ."תפסא""הפק יתבו תוינק יזכרמ ,רוביג רפס רחבנ האלהו ןאכמ .antiprizrachnogo ןגמ ןגומ רוטרנגה יכ ,תיב ןוטנפ םילוכי אל םה לבא .גגה לע אוה הז זכרמ תולועפ תאו ,הדבעמב .ןכוש ףתרמב םוטנפה רוזא לטרופ םע וידוטסב היינשה המוקב םימקוממ םירוגמ ירדח .תוחור םע תומיעב דדומתהל אל םהידעלבש ,םימיהדמ םוקמ יטקייבוא תדבעמ תויוחתפתה 10 .םניחב םוטנפ ינד הציר קחשמ הארת התעפשה רשא ,םירחא םיישומיש םיטירפו ,גנרמוב ,ek .בר לכ סואכ וב דוביאל תכלל לוכי התאש וא ,הפמ ךירצ התא ,םוטנפה רוזא עיגהל ידכ 1 .תומלוע ינשמ רוביח וא ,הז חטשה לש ארונ יבשות לש הרואמה ךותל תוליבומ ריוואה תות .הפמב טוונל עייסמו תבותכה תא לבקל לוכי התא ,שיבכה תא תעדל ידי לע קר .וירבחל עייסל ידכ ינדה םוטנפ ינד קחשמה ךלהמבו ,הרוטקירקה תיעב תא רותפל
.דליה לש דוסל םידיחיה – ס'ג ותוחאו רקאט םס .תמה םלועב דנו ענ ,דדוב גנייר שיגרמ אל רבכ אוה הרבחה .יתרזעל אב ,דליה תא ליצהל ידכ םיבורק םישנא ,ךרוצה תעב

.ולש תוידוחייה תויוכיא םינתונ ,ולש תצלפמה לש םיטנמלא רוציל ,ךלש ןוימדב שומישה .דחא וא ינש סיטרכ רובע םניחב קחשל םוטנפ ינד קחשמב ירשפא הז תאז לכבו .לזמב יולת האצותהו עוצעצ טושפ .תונכוסמ םיאפר קחשמ תודוקנו ולש סומרת סנכנ אוה ,בר ךרע סיטרכש .שדחמ ליחתהל ,םוקנל לוכי התא ןכמ רחאלו ,לעפוי ולוכ ןופיסה רשאכ םייתסה הז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more