סימניות
טקור יפוק יקחשמ

טקור יפוק יקחשמ

זה פשוט נראה שקופים חסרי מנוחה להעתיק בני אדם. משחקים מקוונים חינם קוזמו קוף להראות אותם לאחרים. גיבורים הוא עצמאיים למדי ונשלטים על ידי מנגנונים שונים. אולי בהתחלה היא קשה, אבל מאוחד, הם ימצאו פתרון. כדי לעזור להם, להתחיל לשחק איתם, ואתה תיפול לתוך המערבולת של אירועים מרגשים. לעזור להם לארגן את העבודה של החלל של המסעדה, המשרת אורחים תועים; להציל את תרנגולות כוכבים, עף על ספינתו; עקיפה בגורילות החתרנית המירוץ, שמנסים להפריע לך.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קופים רקטות לפי קטגוריה:

ראומ Cosmo םיקחשמ ףוק

.יארחא ןפואב דובעל ליחהל זירז ידמ ןרקס ,החונמ רסח ףוק ןה תוישארה תויומדה 1000 .ירשפא יתלב וליפא והשמו ,םיסנמ םה לבא .רזוע טובור לזמ ,ןויגיה רוזעל ידכ קיפסמ עדי ךל ןיא םא .ריבע יתלב הארנ בצמה םא םג ,םש בינהל חרכהב דרגל לכמ
.זירזו הרוצי הסיפת – ףוק םהש אלפ אל

.רוזעלו דדייתהל ךיא עדוי אוה .ךישמהל טושפ ןולשיכ לש םלועה תא ליצהל ידכ לבא ,רוביג תויהל הסנמ ,המידק טבמב ימ .ירשפא יתלב הארנ הזש תורמל ,דבע ןגראל הווקת דבאת לא .קסעתהל םניא םהש ךכ ,ללחב םיפוק םע תושעל המ םיאצומ דימת   ...לבא ,דובעל לדח הכורא הקינכט ,הז ילב .םיטרפ לע םירזופמ תוירחסמ תוסרגמ תוינוכמ ,םיררקמ ומכ לכתסמ התא םא ,ןוכנ אוה ךפ .תכל בכוכ לש תתחשמה לש ונב היה אוה יכ ררבתהש רחאל .וידב ורייוצש ,םייומיד תועצמאב רשקתלו רייצל תבהוא איה .םיפוק ומכ ותיא תולבל אלא ,תווצב יפיצפס דיקפת ול ןיא .ללחב תולירוג םע ץורימ םיפדור םיוות קועצל לוכי ךכ – .תורחתה לע רתוול רשפא יאו ,ונידלי תא ורגתא םילודג םיפוק .שא םירודכ םיטירואטמ םע שגנתמ אל ,הלחתהה ירחא .םימשב הספתנ ,הנושאר הרזעה תפורת ,רקי הז םא .ללחל הטלפנ הצצופתה תולוגנרת תניפס .תונברוק ףוסיא ,םיבכוכ ןיב סט אוה םהמ דחא ,הניפסה לא לבח רשקו ,התרזעל רהמ ףוק .ףוק Cosmo קחשמ ךלהמב לושיב םישוע םהו ,ףסכ תושעל ןויער רקב
לכבו .לוכאל ול תדרל היסקלגה יבחר לכמ םירקבמו ,הדעסמ וחתפ םה ,לשבל ודמל .ולדגו וכלה םיחרואהו ,תוריהמב הצפנתה בוט לכוא לש ותליהת .דסומה לש ןיטינומה תא ךומתל ידכ ,קיודמ ןפואב תודוקפ אלמל רהמ דובעל םיכירצ ונחנ .םיטירואטמ לש ץבקמ – םיטאריפ לש השילפה לש שדח םויא שי ללחב ףוק םיקסע 100 .המישמה תא אלמל וכלהו ןחלושה דיל ובשייתה םירוביגה ,הקידבה לש וידי תא ץחרו רניס .הנומתב ינבא תא רידגהל לוכי התא ,עוריאב םירבודה סאמנ
.ףוסאל שי יכ היולג הנומתו ,עבורמ םה םיטנמלא לבא ,הדיח המוד ךילהתה .הנומתב םיאתמה םוקמל םתוא תונשלו ,םיעוביר לע הנומת טנמלא שפח

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more