סימניות
Myya יקחשמ

Myya יקחשמ

קריקטורה מצחיקות ועכשיו משחק מקוון חינם הדבורה מאיה מוכנה לבדר אותך. הם משחקים כמו ילדים בגלל עבודה מעניינת. נחמד במיוחד לאסוף אבקה מהפרחים הריחניים - המעדן הגדול ביותר של חרקים קטנים, פסים, מכונפים. זה דורש מיומנות, לא לרצות zasmotretsya והניח בקורי עכביש. במאייה יש לי חברים, והם יבצעו משם אותך בהרפתקה הבאה. אתה יכול לשלוט בכל תו על ידי בחירתו בצעצועי האתחול. להתגבר על מכשולים, להימנע אויבים ולאסוף בונוסים שילכו לחשבון שלך.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים היאמ לפי קטגוריה:

השדח תונשרפ ב ןשי רופיס :היאמ הרובד םיקחשמ

.היאמ הרובד קחשמ לש םירופיס ידלי הנהנ םויכו ,היצמינא תנוכת יטרס תרדס תסרג םלוצ .העיסנ הכלה ,היאמ – יפוא תישארה הצימאהו הנטקה הרובדה רופיסב .תוחפשמ יתשל קלוחמ הלודג תרווכ רשאכ ,הבשומב ררוגתה תישאר
.שבד ףוסיא ,דובעל ידכ םידומילה תועש ירחא רפסה תיבל הכלה איה ,רבד לכ ומכ .התיבל ץוחמ לודגה םלועב הרוק היה המ ההות איה ,םיחרפ תודש תא ףיקה לבא .לופיט יליחנ ילב דבל תויהל איה תנכוסמ המכ דע התוא ענכשל החילצה אל איה לבא ,ףוע .ותוא הבזעו תרווכה דוגינב הכלה היאמ ,תיפוס הטלחה ץומיא ידי לע .רומח סנק םלשל הצור אל איה םא ,הרזח ךרד ןיא וישכע .רומג רדסב ךלה לחה לכה תנשב
.תובר תוילגת ,םיבר םיקרח םע הדדייתה איהו ,הלש רכשמ שפוח .םירבח ויה תושדחה תורבחה לכ אל לבא .םידיליה היאמ תיבה תא דוכלל ידכ םהלש תידוסה תינכותה תולגלו ,תוערצ ,יבשהמ טלמיה .החפשמ יבורק לש תוומל ןודינ ךא ,ומצע תא ליצהל ידכ םשמ ףועל וא ,המצע תויצ יא לע .התיבה ךרדב הרחב הרובד יכ קפס ןיא .ןכל םדוק יתדמל וב רפסה תיב לש הרומ הל םרגו וחלסנ ,התדוה היאהמ תוערצה לע הפקתה .םהיתויווח לע םירבדמ ,םיריעצ םייח תמכוח תדמלמ איה ,שדחה ודיקפתב

.םירובדה לכ ומכ זילע ץורח ,יטפמיס ,שיגר אוה .חקלה תא השעו םיללכה דגנ תכלל זעהש ןושארה .םירובדה ברקב הבר העפשה הנהנ אוהו ,ןכ תושעל םירחא דמלמו אמגוד ידי לע ,וישכע .הלש תונויערמ םיבר ךמותו היאמ לפטמ אוה תיטנמור המרד .ריעצ ליגמ םוקמ לכל התוא הוולמו היאמ םע דדוימ אוה .בוטה ורבחו םכח רוטנמ .הזל בישקמ היאמ םע רבדל בהוא אוה

.הלילב תרווכה תריגס התיבה רוזחל לכות אלו עגפיהל היאהמ וא ,םיחיש לש םידחה םיצוק .םישיבכעה העבקש ינרתח תרחא תדוכלמ – טנרטניא .ביבסמ לכתסהל תוריהזבו ,ףוצ ףוסאל .שבדה תא ףוסאל תרווכה ירדח לכ תא רוקחל ךירצ התא ובש ,תומר הבורמ לזאפ קחשמ ןווק .ןיבהל ךל רוזעל ידכ םיוות שי לבא ,השק לבקל ידכ תוניפ המכ דע .ןוכנה רדסב םיביכרמה לכ תא םישל ךרוצ שי ,דציכ ןיבהל תנמ לעו ,בושח םיקוסע םירוב .תוריהמב תשגרמ הדובע עצבל ולכוי םיתווצמה םינקחשה קר

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more