סימניות
Dragon Ball Z יקחשמ

Dragon Ball Z יקחשמ

היסטורית Dragon Ball Z קשורה לחיים של איש צעיר רגיל שחי עם סבו בכפר רגיל. אבל בידיים של נער מקבל כדור קסם שיכול להגשים את החלומות ומתחיל את חייו של ילד דף חדש, מלא הרפתקאות. אתה יהיה חופשי לשחק פניני דרקון משחק מקוונות, המלווה את גוקו בסיפור מדהים, מלא בסכנות ואויבים, אבל חברים גם לצעוד יחד. הוא אמן אמיתי אומנויות לחימה, רוכב גדול, ספורטאי. עם זאת, הוא אוהב להתלבש יפה והתפשט משחק קלפים. הוא תהיה שמח של החברה שלך, כך להצטרף אלינו!
4.5 1 2 3 4 5 (Total 13)

משחקים Dragon Ball Z לפי קטגוריה:

Games לוב ןוגרד Z

החפשמה לכל .הזה םויה םצע דע הלש תוירלופופה תא הדביא אל ךא ,20- ה האמה ףוסב .םויה קיספמ אל רשא לש הרדסה לש רוצייה ,םלוצ המינא תרדס ,בוהאה סק .הנשה ךרענש היה ןורחאה ,רופיסה לע ססובמ אצי אלמ ךרואב םיטרס 15 , .בוט רומוה אלמ ,המיחל תויונמוא לש הברה םע ינוידב עדמ בשחיהל לוכי .ןתחתהל י'צ י'צו Goku ירוביג םהבש םיעוריאה לע תרפסמ הלילעה .ןהוג םנב לש םתדיל םע הלדג םתחפשמ .Raditz ומש ,עיגמ רז ,ץראה רודכ לע ,ןאכ לבא .בוט לע םיניגמש סומסוקב ורתונש םיצימאה םימחולה תעבראמ דחא אוה .ללחה םחול תויהל אוה ולרוג ,רחא םלועמ רז םג אוה וקוג חא אוה יכ ו .ואלמיש תחא הלאשמל יאכז היהי וידחי םתוא איבמש ימו ,םוסק חוכ ילעב .םירגובמ םג אלא ,םיבר םינב קר אל לש תויזטנפה תא ררוע יטסטנפ שרגמ .םניחב קחשל ןתינש םיניינעמ בשחמ יקחשמ הברה ררחושו דובעל רידגהל ט .תוניינעמו תומיאתמ תואסרג הברה אצמת תישנה תיצחמה תורמל ,םירבג וכ

.ןאהוג ,רגבתה רבכש ןב שוגפל םג לוכי התא יכ םא ,ץידרו וקוג איה תי .תוברקב ףתתשהלו םחליהל ,םחליהל ךירצ התא םהבש םיקחשמ הברה אוצמל ל .ודגנ וא רבח םע הצובק התוא רובע גוז םיקחשמב המיחלה וא ביואה םע ד .םירחא םירוציו םינוש םינוקרד ,םידקת רסח חטש תוצלפמ םע םג אלא ,םד .קיפסמ קוידב הז םינקחשה ןיב רשקה תא ןיבהל ו wimps רובע קחשמ אל א .עגריהל םינקחשל רוזעי ירלופופ המינא לש תוישארה תויומדה םע גנופ ג .תואירבו תועבטמ ףוסאל ןומטמה תא אוצמל ,תוצלפמה תא סיבהל ךירצ התא .הרזחב תוכהלו ביואה לעמ ץופקל ךרטצתש רתוי הבר תוזירזה היהת ךכ ,ר .ןוקרדה לרפ קחשמה לש תויומדה םע דחי תויללח לע סוטל וליפא םילוכי

:ובהאי םידליו םישנ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more