סימניות

משחק מכה הרסנית לעם באינטרנט

                                  Pipol Smasher קחשמ

מכה הרסנית לעם (Pipol Smasher):

.בוחרב םישנאה לכ תא גורהל ידכ - ךלש הרטמה .תודוקנ חיוורהל ,ותינוכמל םתוא ריבעהל טושפו םידמועל ברקתהל טקשב םא יד .קוצהמ רובש היהי הז תרחא ,ךלש תינוכמה תא רוצעל בושח דואמ ןמז םג הז לבא שוגפל רתויו רתוי ויהי םיעטקה תאו ,לדגי םישנאה רפסמ ,המר לכב
" "