סימניות

משחק ילאוטריו ודוו באינטרנט

                                  Virtual Voodoo קחשמ

ילאוטריו ודוו (Virtual Voodoo):

.דחוימב התשענש ודוו תבובב םישמתשמ ףושיכ יסקט המכב .האלה ןכו םיקרוע םסוח ,ךתח ,תוכיסב תטקונ איה .ותוא התשעש ימל תורישי הרוק הבובה םע השענש המ ,סקטה יפ לע .הזמ םח וא רק היהי אל דחא ףאו םכנוצרכ תונעל רשפא םכינפל העיפומש .הקושקשה תבוב לע ךלש תוילילשה לכ תא קרזת התא יכ ,רתוי לק ךל היהי .הגרדהב םייוניע לש תונוש םיכרד הלג .' וכו םישיבכע לש להק ,תוילולש ,שא ,סובוטוא ,םיטחמ ךכ רחא ,לקמ ם .ילאוטריו Voodoo -ב הנוילעה תינמיה הניפב םלוסה תא אלמל הסנ
" "