סימניות

משחק ףושני תציפק באינטרנט

                                  OWL JUMP קחשמ

ףושני תציפק (OWL JUMP):

.תולודג הכ ויניע הרקמב אל ,תיליל רופיצ אוה ףושניה .םינטק םימסרכמ דוצל הצוחה הסט איה הלילבו ,הנשי ללכ ךרדב איה םויב .הניש ידודנ הלוחכ ןחבואש ןפוד אצוי ףושני שוגפת OWL JUMP קחשמב לב .תיסחי חלצומ היה דיצהו ,ףרט השפיח ,רעיה ךרד תואל אלל הסט איה הלי .הלש לצב ןושיל הילע בוהאה ץעל הכלה רופיצה ,קפואב ועיפוה שמשה לש .ותוא יתאצמ אל ,םוקמל יתעגהש רחאל לבא .םדג קר רתונ .תרכנ טושפ אוהש ררבתמ .חוטב םוקמ אוצמל הכירצ איהו םדריהל ליחתמ ןכסמה שיאהו המצע תא הני .רופיצה לע הציחל ידי לע הציפקה חוכ תא בשחל ךילע ךכ םשלו OWL JUMP
" "