סימניות

משחק םידליל תיכוניח הקיטמתמ באינטרנט

                                  Math Educational For Kids קחשמ

םידליל תיכוניח הקיטמתמ (Math Educational For Kids):

.םידליל תיכוניח הקיטמתמב םכל הכחמ הנהמ הקיטמתמ רועיש .רוסיחו רוביח ,לפכ ,הקולחב תויעב תולקב רותפת טושפ ,תיב ירועיש שו .ךמצעב הלועפה תא רחב הז הרקמב .ךמצעב המישמה תא ךבסל לוכי התא זאו .םיפלא וליפאו ,תואמ ,תורשע םע ,1 תויהל םילוכי תואמגודב םירפסמה .תומישמה תא דואמ ךבסת םיפלא םע הריחבש ןיבמ התא .לשמל ,תואמ עשתו םיפלא תשמחו הנומשו םישימח תואמ שולש ףלאמ השימחו .םידליל תיכוניח הקיטמתמב תואמגודה תמר תא ךמצעב טילחה ,תישפוח הרי
" "