סימניות

משחק לותחה תא ליצהל באינטרנט

                                  Save The Cat קחשמ

לותחה תא ליצהל (Save The Cat):

.םייח לעב וא םדא :םיכייש םה גוס הזיאל הנשמ אל הזו םינרקס םירוצי .ליגרו ןטק ליבגנז לותלתח אוה Save The Cat קחשמה רוביג .ריעה זכרמב תניוצמ הרידב רג אוה ,הלותח ,ומא םע דחי .ולש דמחמה תויח תא דואמ בהואו בוט םדא אוה םהלש םילעבה .תוארל הצר תמאב אוה ותוא ,תלדה קדס ךרד קילחה לותלתח ךיא בל םש אל .הרידל ץוחמ אצמנ המ .בוחרל זאו תילעמל קילחה ,ןורדסמב רהימו שפוחמ רכתשה אוה ,ולש עבור .ךומס םידרשמ ןיינבל הצרש ךכב רתתסהל וסינ םיינעהו ותוא השירחה ריע .ףדרמב לחהו וב ןיחבה רמוש .דחפמ דוביאל ךלה לותלתחה .Save The Cat -ב תאצל ךרד אוצמל ול רוזע
" "