סימניות

משחק םינבה תא ןנשל באינטרנט

                                  memorize the boys קחשמ

םינבה תא ןנשל

memorize the boys

.תואיצמב ןיאש המ תא רוכזל ונתוא חירכמו ,תוירזכא תוחידב ונתיא קחש .םיעוריא וא םיעשפל םידע איה ךכל תטלוב המגוד .םש היה תמאב ימ עובקל רשפא יאש ןפואב םישנא ראתל םג ומכ ,תונוש םי .ונתיאמ םיברל בורק וניא יתוזח ןורכיזש איה רבדה תועמשמ .םינפה לע דחוימבו ,הז תא לגרתל תורשפא םכל שי ,םינבה תא ונניש ונל .םירחא םירכזו םירבג ,םירוחב לש תונומת םע םיסיטרכב אלמ הדש הארת .םיהז םיפוצרפ לש תוגוז תוריהמב אוצמל ולכות הריגסה רחאלש ךכ ,רשפא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more