סימניות

משחק יקירט רפכמ החירב באינטרנט

                                  Tricky Village Escape קחשמ

יקירט רפכמ החירב

Tricky Village Escape

.תושדח תוילגת תולגל םישקבמה םירקוח םיניינעמש ץראה רודכ ינפ לע םי .םדאה ירוגממ םיקחורמ תומוקמ חרכהב םניא הלאו .רוקחל םיניינעמ םיצפח םג תויהל םילוכי םוקמ םוש עצמאב םימקוממה םי .הלאכ םירפכב םיבשותה ייח רקחב קסוע טושפ ונלש רוביגה .יקירטה רפכה טולימל עיגה אוה הלאמ דחאב .ומצע רפכל םירטמוליק המכ ךלה אוהו הרובחת יעצמא המכב עיגהל ךירצ ה .בזכאתה אוה ,הנטק החונמל הוויקו ותרטמל עיגהשכ .םיתבב דחא ףא ןיא ,ומלענ םיבשותה ,קיר הלגתה רפכה .השק הזש ררבתה ךא ,רוזחל לייטמה טילחה ,טעמ זגרתהו ביבס ןנובתהש ר .הז ליבשב ןאכל אב אוה יכ ,תודיחה לכ תא רותפל ושרדנ םיפילחמו ,ותו .ימומרעה רפכהמ חורבל רוביגל רוזע
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more