סימניות

משחק .םיקנט io באינטרנט

                                  Tanks.io קחשמ

.םיקנט io (Tanks.io):

.Tanks שדחה קתרמהו ןווקמה קחשמב .םייזוידנרג םיקנט תוברקב קלח םיחקול םלועב תונוש תונידממ םירחא םי .ךלש קנטה םקומי וב ךסמה לע עיפוי םיוסמ רוזא .יוצרה ןוויכל עונל ול ומרגת הרקבה ישקמ תרזעב .םיוסמ קחרמב וילא ברקתה ,ביואה לש יברקה בכרב ןיחבמ התאש עגרב .היירי וב הריו ךלש חתותה עול תא וילא ןווכ ,ןכומ התאשכ .ותוא סורהיו ביואה קנטב עגפי עילקה ,תקיודמ ךלש הרטמה םא .תודוקנ ולבקת הז ליבשב .ךרבעל הרוי םג ביואה .ךמצעל הנווכה לע תושקהל ידכ ךלש קנטה לע םינוש םינורמת עצב ,ןכל
" "