סימניות

משחק םירתסומ ירארפ םיבכוכ באינטרנט

                                  Ferrari Hidden Stars קחשמ

םירתסומ ירארפ םיבכוכ (Ferrari Hidden Stars):

.תרתסומ ירארפ םיבכוכ ךרענש ,ץורימ תויורחת תבשונ ,קהוב םודא ליימא םע עובצ ,תאזה .תינוציק הגיהנ תארקל ןיכהל ליחתהל זאו ,םהב קלח תחקל הצור .תינרדומה תינוכמה לע העיסנ לש םולח התאו ןורמת תוריהמ לש םיחנומב ךל םיאתמ שממ א .ךלש םולחה תא םישגהל רשאמ רתוי לק אל רבד םוש .ראופמ רוע בשומ לע תבשל אלו תינוכמה לש הייארה הדשב קירבמ םיבכוכ השימח קר אצמ .םינטק םיצפח רבעל ץיצהל תוריהזב .םש קוידב םישפחמ םתאש המ תא ואצמת ילוא
" "