סימניות

משחק ' ץיב הצלא באינטרנט

                                  Elsa Beach Outing Preparation קחשמ

' ץיב הצלא (Elsa Beach Outing Preparation):

.ףוחה לע םיה דיל ןטק קינקיפ הירבחל ןגראל הצור הזלא .םוקמב הרחבו ןוזמ התנק איה .הז הל רוזעל ץוחב הנכהה ץיב הזלא קחשמב ונחנאו רדסה תאו המצע תא איבהל הכירצ איה .הלש הארמה לע לכתסת םשו יפויה ןולסל ךלת ונלש הרוביגה .רדסב לכה םישלו הלש רועה לע דובעל ולכות הקיטמסוק ירצומו םידחוימ םילהנ תרזעב .רופיא דחוימ םשיילו ונלש הרוביגה תקורסת תושעל לוכי התא ,הז ירחא .קינקיפ לע תכלל לוכי ונלש הדליה תא םייסתש רחאל
" "